„Operacja polska NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni”

W tym roku mija 80. rocznica największej zbrodni stalinowskiej popełnionej na Polakach. Pod koniec września w Belwederze odbyła się międzynarodowa konferencja „Operacja polska NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni”. Gośćmi audycji 7 Dni Wschód byli: dr Paweł Libera (IPN) i dr Maciej Wyrwa (CPRDiP).

Jak podkreślił dr Paweł Libera, ideą konferencji było zebranie wszystkich badaczy, którzy zajmowali się tą tematyką. - Dotychczas nikomu w Polsce nie udało się zgromadzić tak dużej grupy badaczy z wielu odległych ośrodków. O sukcesie konferencji świadczy chociażby to, że do samego końca sala była pełna – dodał gość audycji.

Uczestnicy przyjechali na konferencję z USA, Rosji, Białorusi, Ukrainy i oczywiście z Polski. W swoich referatach dzielili się doświadczeniami dotyczącymi różnic w badaniach tego typu operacji. Jak podkreślił dr Maciej Wyrwa, w Polsce dopiero odkrywamy problematykę, związaną z losami Polaków w okresie wielkiego terroru i operacją NKWD. - Historycy zza wschodniej granicy robią to od lat, a zaczynali nawet przed 1990, kiedy możliwy stał się dostęp do archiwaliów sowieckich. Stąd niezwykle interesujące było wysłuchanie ich referatów – powiedział gość audycji.

Jeśli chodzi o różnice w postrzeganiu tego wydarzenia dr Maciej Wyrwa podkreślił, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy wpisują operację polską w szersze zagadnienie wielkiego terroru. - Dla nich jest to jeden z elementów, dla nas ten najważniejszy – dodał historyk.

Podczas konferencji historycy zastanawiali się również czy trzeba było czekać aż 80 lat, aby zająć się tym tematem. – Przede wszystkim dla badaczy z Rosji dostęp do archiwów był łatwiejszy, poza tym w Polsce nie przebiła się jeszcze świadomość dotycząca losów naszych rodaków za wschodnią granicą po 1918 – tłumaczył Wyrwa.

Jak dodał dr Paweł Libera jest jeszcze jeden fakt. - Na wschodzie, rodzin ofiar wielkiego terroru jest znacznie więcej niż w Polsce. W pewnym momencie, zaczęli oni szukać informacji o swoich przodkach, odkrywając przy okazji coraz więcej faktów historycznych – podkreślił historyk.  

Gospodarzem audycji był Piotr Pogorzelski

Zapraszamy do słuchania: www.polskieradio.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.