Konferencja "Kręgi rewolucji" o konsekwencjach rosyjskiej rewolucji 1917 r.

"Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji - wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje" to tytuł i temat konferencji naukowej, którą w poniedziałek zainaugurowano w Warszawie. Podczas pierwszego panelu zwrócono uwagę m.in. na wojnę domową w Rosji po 1917 r. i jej przemoc.

 "Niewątpliwie rok 1917 i jego reperkusje dla Polski i dla tej części świata, jak i dla całego świata, był niezwykle istotny (...). Polska jest częścią tej historii - w istocie rzeczy historii rewolucji" - powiedział Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które zorganizowało konferencję. Zachęcając do owocnych dyskusji, podkreślił, że szczególnie ciekawy może być głos na ten temat badaczy z Rosji. "To jest niesłychanie istotne, ponieważ państwo rosyjskie w bardzo aktywny sposób wykorzystuje rocznice rewolucji w swojej polityce historycznej" - podkreślił Wyciszkiewicz.

Przypomniał też, że terytorium Polski przedrozbiorowej trafiło w większości pod kontrolę imperium rosyjskiego, które - jak zaznaczył Wyciszkiewicz - "gdy zaczęło się chwiać, stworzyło zupełnie nowe, dodatkowe okoliczności dla polskich starań o odzyskanie niepodległości".

"Gdy rewolucja wygrała to okazało się, że Polska, już nowa odrodzona Polska, musiała stoczyć swój pierwszy bój o przetrwanie właśnie z państwem bolszewików. Wtedy bój wygrany, ale jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy, to dostrzeżemy w 1917 roku źródła późniejszego podziału Europy i świata i późniejszych różnic w doświadczeniach narodów Europy Środkowej i Wschodniej i narodów Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o postrzeganie i interpretację tych wydarzeń" - podkreślił Wyciszkiewicz.

W tym kontekście dyrektor CPRDiP zwrócił uwagę, że polityczna "żelazna kurtyna", która zapadła po II wojnie światowej dotyczyła też badań naukowych. "W Polsce i w regionie prowadzenie rzetelnych badań na temat lat 1917-22 było w zasadzie niemożliwe, dlatego też historycy z tego regionu w zasadzie nie wzięli udziału w fundamentalnych debatach toczonych na Zachodzie między różnymi spojrzeniami na rewolucję - podejściem tradycjonalistycznym i rewizjonistycznym. Tutaj (w Polsce) dominowała jednak klasyczna sowiecka interpretacja tego, co się zdarzyło w 1917 roku" - zauważył Wyciszkiewicz.

Podczas pierwszego panelu dotyczącego sporów współczesnej historiografii na temat wydarzeń lat 1917-22 Steve A. Smith z Uniwersytetu Oksfordzkiego zwrócił uwagę na sytuację wewnętrzną w Rosji po dojściu do władzy bolszewików. Przypomniał, że wybuchła wówczas niezwykle okrutna wojna domowa, która spowodowała całkowity rozpad struktur społecznych i ekonomicznych.

"Poziom przemocy był bezprecedensowy. Wojna ta była bardzo brutalna nie tylko pomiędzy +czerwonymi+ a +białymi+, ale również między +czerwonymi+ a tzw. demokratyczną kontrrewolucją czy +czerwonymi+ a zagranicznymi siłami interwencyjnymi (...). Jednym z jej elementów były również walki kacyków usiłujących wykroić sobie terytoria. Ponadto należy pamiętać o strasznych warunkach, w których przyszło żyć ludności cywilnej - zajmowano jej sprzęt, rekwirowano żywność (...). Barbarzyństwo tej wojny było niewyobrażalne; w tej wojnie kozacy zakopywali żywych wrogów w ziemi, chłopi gotowali żywcem komisarzy" - opowiadał Smith.

Powołując się na historiografię na temat rewolucji w Rosji Smith zwrócił też uwagę, że główną przyczyną tej skali przemocy, także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, była I wojna światowa. "Wojna w okopach, wojna pozycyjna spowodowała normalizację przemocy, czyli spowodowała, że przemoc zaczęto traktować jako coś zwyczajnego, normalnego, co z kolei przygotowało grunt pod przemoc rewolucyjną czy też kontrrewolucyjną, która w latach późniejszych wybuchła w Europie Wschodniej" - tłumaczył. "Życie jako takie zaczęto postrzegać jako coś taniego" - mówił Smith.

Podczas konferencji, która odbywa się w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie i potrwa do wtorku, omówiony zostanie m.in. wpływ rewolucji rosyjskiej na Europę Środkową i Wschodnią, w tym Polskę. CPRDiP dodaje też, że badacze zajmą się tematem reakcji na rewolucję i jej recepcję w Europie Zachodniej, przebiegiem wydarzeń na prowincji rosyjskiej oraz na ziemiach współczesnej m.in. Ukrainy, Białorusi i Litwy, a także funkcjonowaniem obrazu rewolucji w pamięci społeczeństw krajów byłego imperium rosyjskiego.

Na konferencji głos zabiorą uznani badacze, m.in. Sarah Badcock z Uniwersytetu w Nottingham, Isabelle Davion z paryskiej Sorbony, Borys Kołonicki z Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu, Olga Malinowa z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie czy Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

autor: Norbert Nowotnik

Źródło: dzieje.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.