Wiedza o Katyniu zdaje się być w Polsce powszechna, jednak niewielu osobom udało się dotrzeć do miejsc pochówku ofiar. Mając świadomość, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd do Rosji, chcemy poprzez projekt „Katyń pro memoria” przybliżyć to miejsce w sposób jak najbardziej pełny. Za pomocą interaktywnego portalu każdy z użytkowników będzie mógł na własne oczy zobaczyć Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu i poczuć atmosferę tego miejsca.

Często w wyobraźni Polaków te miejsca postrzegane są jako leżące gdzieś daleko w Rosji czy na Ukrainie. Barierą nie do pokonania staje się odległość licząca tysiące kilometrów i wymogi wizowe, ale także niepewność, co tam zastaną. Tymczasem Katyń, tak ważny dla polskiej i rosyjskiej historii symbol, to konkretne miejsce na ziemi. Spacer po jego ścieżkach porusza odwiedzającego w sposób zupełnie odmienny niż książka czy film. 

Pierwszą część projektu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia stanowi publikacja „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni, który opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, przewiezionych do Gniezdowa, rozstrzelanych i spoczywających w Lesie Katyńskim, gdzie dzisiaj mieści się Polski Cmentarz Wojenny. Naszym celem jest zaoferowanie czytelnikom opracowania łączącego podstawowe informacje historyczne z praktycznymi poradami dotyczącymi poruszania się w terenie i specyfiki lokalnej. 

Drugim elementem projektu jest przygotowanie portalu internetowego „Katyń pro memoria”, który będzie rodzajem wirtualnego spaceru po Memoriale. Dwustopniowa narracja pozwoli poczuć atmosferę tego miejsca, zanurzyć się w katyński las i spacerując po nim jeszcze raz na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii. Umożliwimy dojrzenie pod osłoną spiżowego mitu Katynia tysięcy – a może chociaż kilku wybranych – Polaków, bohaterów, ludzi z krwi i kości. Bardziej dociekliwi będą mogli wyjść poza symboliczną przestrzeń lasu i zobaczyć cmentarz tak jak wygląda w rzeczywistości dzięki serii materiałów wideo, poznać historię stojącą za każdą częścią Memoriału i poszerzyć swoją wiedzę o spoczywających tam osobach i o samej Zbrodni Katyńskiej. Uruchomienie portalu planowane jest na marzec 2020 roku.

Trzeci element projektu to akcja społeczna „Niech rozbłyśnie las pamięci”. Celem portalu jest upamiętnienie ofiar poległych w Katyniu. Chcielibyśmy przywrócić jednostkowy wymiar Zbrodni i każdego wymienić z imienia i nazwiska. W ramach akcji na portalu zostanie uruchomiona aplikacja umożliwiająca zapalenie znicza dla poległych w Katyniu. Jego symboliczne zapalenie pozwoli użytkownikom nie tylko oddać cześć ofiarom, ale także poznać ich historie, zobaczyć ich twarze. Naszym celem jest zapalenie wirtualnych zniczy dla wszystkich 4415 pochowanych w Katyniu w 80. rocznicę Zbrodni w 2020 roku.

#KatynProMemoria #laspamieci

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.