1612. Prawdy i kontrowersje, MÓWIĄ WIEKI NR 04/2012

Numer jest poświęcony wielkiej smucie, siedemnastowiecznej katastrofie państwa moskiewskiego, w każdym sensie porównywalnej z naszym potopem. Tyle że w makabrycznym teatrze smuty w roli Szwedów historia obsadziła Polaków. Numer koncentruje się na wydarzeniach natury polityczno-militarnej. Niektóre były wręcz szokujące, jak choćby tragedia głodującego polskiego garnizonu na moskiewskim Kremlu opisana przez Tomasza Bohuna. Nie zapomniano o refleksach wielkiej smuty w literaturze i sztuce, które skrupulatnie wylicza Hieronim Grala. 

7 listopada 1612 roku, po blisko dwuletnim oblężeniu, polski garnizon zastał wypędzony z Moskwy. Epizod tak istotny dla rosyjskiej tradycji znacznie słabiej funkcjonuje w naszej świadomości narodowej, choć był jednym z najdramatyczniejszych w dziejach wojskowości starpolskiej. - pisze Tomasz Bohun.

W NUMERZE:

GENERAŁ ANDERS I JEGO ŻOŁNIERZE
ANDERS - KARIERA KAWALERZYSTY
Damian Markowski
ARMIA Z NIELUDZKIEJ ZIEMI
Tomasz Stańczyk
ARMIA POLSKA NA WSCHODZIE
Zbigniew Wawer
2. KORPUS POLSKI
Zbigniew Wawer

ALIANCI WE WŁOSZECH
SKOK DO ITALII
Marcin Czajkowski, Zbigniew Wawer
MONTE CASSINO - TRZY PIERWSZE BITWY
Rafał Żubryd
FESTUNG CASSINO. NIEMIECCY OBROŃCY LINII GUSTAWA
Feliks Koperski

WŁOSKI SZLAK 2. KORPUSU
POLACY NAD SANGRO
Zbigniew Wawer
CZWARTA BITWA
Zbigniew Wawer
"PRZESTALIŚMY LICZYĆ RANNYCH". SŁUŻBA ZDROWIA POD MONTE CASSINO
Aleksander Rutkiewicz
OD MONTE CASSINO DO BOLONII
Janusz Zuziak
UMUNDUROWANIE I BROŃ STRZELECKA W 2. KORPUSIE POLSKIM OD SKAWINY DO MONTE CASSINO
Joanna Bochaczek-Trąbska
BYLI ŻOŁNIERZE WERMACHTU W 2. KORPUSIE POLSKIM
Wojciech Zmyślony
POLSKO-WŁOSKIE BRATERSTWO BRONII
Krzysztof Strzałka

NIE TYLKO NA PIERWSZEJ LINII
DRAJWERKI. DZIELNE DZIEWCZYNY Z KOMPANII TRANSPORTOWYCH 2. KORPUSU
Anastazja Cavara, Marco Cavara
NIE ZAWSZE MILCZĄ MUZY. KULTURA I OŚWIATA W "TUŁACZEJ ARMII"
Jacek Pietrzak
BOJOWY MIŚ WIELKIEJ ŁAGODNOŚCI
Maciej Krawczyk
FILATELISTYCZNY SZLAK: OD ZSRR DO MONTE CASSINO
Jérôme Baconin

MIEJSCA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZE WARTOWNICY. TRZY CMENTARZE I TRZY POMNIKI NA MONTE CASSINO
Andrzej Krzysztof Kunert

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.