MAŁY RUCH W DOBRYM KIERUNKU
Współpraca rosyjsko-polska według mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, objętych programem małego ruchu granicznego.

W społeczeństwie rosyjskim panuje pogląd, że nieproste relacje między Polską a Rosją wynikają z zaszłości historycznych. Wystarczy zauważyć, że w dziejach stosunków państwowych między Polską i Rosją było kilka momentów zwrotnych, które przyczyniły się do dominacji u obu stron negatywnych opinii na temat sąsiada. Takie wydarzenia miały miejsce w okresie przed rokiem 1917 (pamięć o nich nierzadko kultywowana jest w świadomości społecznej i sztuce filmowej, oddaje ją specyfika świąt w postsowieckiej Rosji), w okresie sowieckim był to zwłaszcza Katyń, a w postsowieckim – katastrofa smoleńska oraz sytuacja z kibicami podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Dziś można twierdzić, że ogólnie rzecz biorąc, Rosjanie uważają Polskę za kraj bliski pod względem historycznym i geograficznym, o wspólnych słowiańskich korzeniach. Tymczasem negatywny kontekst relacji nadal jest obecny na różnych poziomach oceny: wśród krajów, których władze negatywnie odnoszą się do Rosji, zdaniem Rosjan, Polska zajmuje trzecie miejsce. W skojarzeniach mieszkańców Rosji nierzadko jawi się jako nieżyczliwy sąsiad.

Niemniej jednak, w pierwszej dekadzie XXI wieku stosunki między dwoma krajami zaczęły się stopniowo układać, w czym niepoślednią rolę odegrało ożywienie bezpośrednich kontaktów ludności obu krajów. Uczestnicy ogólnorosyjskiej i ogólnopolskiej ankiety przyznają, że stosunek zwykłych Polaków do Rosji i Rosjan oraz Rosjan do Polski i Polaków jest bardziej pozytywny niż relacje między państwami. Zbliżeniu społeczeństw sprzyjają relacje handlowe, jak również kontakty przygraniczne. W związku z tym ciekawie jest przyjrzeć się przygranicznym obszarom obu państw, gdzie dokonuje się najbardziej intensywna wymiana informacji.

Badania, których wyniki podsumowuje raport, miały na celu odpowiedź na pytanie, jak mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego oceniają stosunki rosyjsko-polskie oraz jaki wpływ na tę ocenę miało wprowadzenie w czerwcu 2012 roku uproszczonego trybu małego ruchu graniczne go między obwodem a przygranicznymi obszarami w Polsce.

Zapraszamy do lektury raportu: 

Raport z badań strefy MRG w obwodzie kaliningradzkim

Rossiysko polskoye sotrudnichestvo v Kaliningradskoy oblasti - wersja rosyjska

Russian Polish cooperation in Kaliningrad region - wersja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.