MAŁY RUCH W DOBRYM KIERUNKU
Raport z badania opinii publicznej wśród mieszkańców powiatów objętych Małym Ruchem Granicznym.

Trudno o lepsze laboratorium zmian społecznych niż sytuacja, jaka powstała w tych powiatach na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, które tworzą strefę Małego Ruchu Granicznego (MRG) z Obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Oto ostatni odcinek granicy państwowej RP przestał być jedynie barierą w kontaktach z krajem sąsiednim. W kontekście trudnych relacji między Polską a Rosją, doświadczenia płynące z tego swoistego eksperymentu, jakim są ułatwienia w podróżowaniu przez granicę polsko–rosyjską, trudno przecenić. Badanie opinii mieszkańców powiatów objętych strefą MRG przeprowadzono po roku od wejścia w życie nowych zasad podróżowania. Prezentowany raport jest podsumowaniem ustaleń pochodzących z badań jakościowych oraz ilościowych. Niektóre wyniki sondażu porównano dodatkowo z danymi z ogólnopolskiego badania poświęconego stosunkom polsko–rosyjskim z listopada 2012 roku, zrealizowanego przez CBOS na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

"Ogólnie można powiedzieć, że istnieje iunctim pomiędzy złą oceną relacji polsko–rosyjskich, dużą liczbą negatywnych skojarzeń z Rosją, negatywnymi emocjami oraz zauważalnym dystansem społecznym odczuwanym w  stosunku do Rosjan. Te elementy składają się na skomplikowany wizerunek Rosji i  jej mieszkań- ców. Eksperyment związany z  Małym Ruchem Granicznym może być krokiem w stronę zmiany tego stanu rzeczy, jednak na razie, z  uwagi na krótki czas funkcjonowania i  jednostronność, jednowymiarowość codziennych polsko–rosyjskich spotkań w strefie Małego Ruchu Granicznego, nie ma to miejsca."

Zapraszamy do lektury raportu:

Raport z badań strefy MRG w polskich powiatach

Rossiysko polskoye sotrudnichestvo v polskikh povyatakh - wersja rosyjska

Report on public opinion research in Polish districts - wesja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.