Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wraz z Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie zorganizowało międzynarodową konferencję "Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę" w związku z 75. rocznicą opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W konferencji wzięli udział historycy i badacze z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny. Wydarzenie było okazją do naukowej refleksji nad tą zbrodnią ludobójstwa, dokonaną na mocy decyzji najwyższych władz ZSRS przez sowiecką policję polityczną NKWD. Pragnęliśmy również oddać  hołd pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej i ich bliskim. Podczas dyskusji i paneli poruszyliśmy tematy związane m.in. z problematyką pamięci o Zbrodni Katyńskiej, niemiecką ekshumacją w Lesie Katyńskim, konsekwencjami ujawnienia zbrodni zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Podyskutowaliśmy również o reakcjach ZSRS, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i państw Ameryki Południowej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra obrony narodowej, a jej organizację wsparły Zamek Królewski w Warszawie oraz Fundację PGZ.

- Deklaruję, że nie ustaniemy w dążeniu do ustalenia każdego zamordowanego w Katyniu z imienia i nazwiska. Robiąc to niweczymy zamiary sowieckiego totalitaryzmu - powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas otwarcia konferencji.

Wicepremier podkreślił, że „gdy Polska została zniewolona przez Związek Sowiecki, pamięć o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana i zatajana. Za prawdę groziły represje”.

- Jednak znaleźli się ludzie, dla których szukanie i głoszenie prawdy było powinnością – to rodziny i bliscy ofiar. To oni stali się pierwszymi strażnikami pamięci i są nimi do dnia dzisiejszego. Z czasem dołączyli do nich niezależni badacze. Pamięć o Zbrodni kultywowała także polska emigracja – powiedział prof. Gliński.

Wicepremier podkreślił, że obowiązek dbania o tę pamięć spoczywa również na „Niepodległej Rzeczpospolitej”.

- Czynić to należy tym bardziej, że – jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury – odsetek osób deklarujących, że nic nie wiedzą o stalinowskim mordzie, rośnie w porównaniu z analogicznymi badaniami z lat ubiegłych. Owszem, zdecydowana większość Polaków (90%) coś wie o Zbrodni Katyńskiej – i to jest pozytyw. Natomiast wśród tych, którzy o Zbrodni nie wiedzą nic, najwięcej jest, niestety, ludzi młodych – powiedział minister kultury. Podkreślił jednocześnie, że „państwo polskie musi jeszcze aktywniej uczestniczyć w edukacji i kultywowaniu pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Powinno zachęcać do prowadzenia dalszych badań i upowszechniania wiedzy”.

Zdaniem wicepremiera Glińskiego jednym z przykładów takiego działania jest, odbywająca się na Zamku Królewskim w Warszawie, międzynarodowa konferencja o Zbrodni Katyńskiej.Minister kultury podkreślił, że cieszy go fakt iż, „na Ukrainie po 2014 r. doszło do bezprecedensowego otwarcia archiwów sowieckich służb, przechowujących nie tylko dokumenty o ofiarach, ale i o katach”.

- Głęboko wierzę, iż prędzej czy później władze państwowe Rosji i Białorusi pójdą również tą drogą.  Że razem poprzez wspólne badania wyjaśnimy wszelkie motywy, którymi kierowali się zbrodniarze, co zniewoliwszy Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, usiłowali wraz z hitlerowskimi Niemcami zniewolić również Polaków – powiedział prof. Gliński.

- Zbrodnia Katyńska była jedną z najtragiczniejszych konsekwencji sowieckiej agresji na Polskę. Wokół tej zbrodni powstało wiele kłamstw, jednak Polska na drodze walki o prawdę ma już ogromne osiągnięcia. Dotychczasowa działalność Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pokazuje jak w ciągu ostatnich siedmiu lat wielokrotnie angażowaliśmy się w działania, mające na celu upamiętnianie sowieckich represji. Wydaliśmy prace poświęcone Zbrodni Katyńskiej m.in. Nikity Pietrowa, Macieja Wyrwy, od lat realizujemy program badawczy Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r., w ramach którego zbiera informacje o osobach zaginionych na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej pomiędzy 17 września 1939 a czerwcem 1940 roku, wobec których zachodzi przypuszczenie, że mogły być ofiarami Zbrodni Katyńskiej. Dzisiejsza konferencja jest również świadectwem zmagania się z kłamstwem katyńskim. - powiedział dyr. Ernest Wyciszkiewicz na otwarciu konferencji "Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę".

Pobierz: Zbrodnia Katyńska. 75 lat walki o prawdę - program.pdf

kiedy: 11 kwietnia 2018 roku (środa)
gdzie: Zamek Królewski, Sala Koncertowa, Plac Zamkowy 4, Warszawa 
języki: polski, rosyjski, angielski

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.