Wspólnie z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu i Instytutem Historii RAN w Sankt Petersburgu zapraszamy do wzięcia udziału w XII otwartym konkursie prac studenckich i doktoranckich „AKTUALNA NAUKA” „Rosja (Związek Sowiecki), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej XX wieku” pamięci Olega Nikołajewicza Kena.

TEMATYKA PRAC:

 • Rosja i Polska (Związek Sowiecki i Polska) w XX wieku: główne problemy wzajemnych relacji;
 • Związek Sowiecki (Rosja), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej okresu międzywojennego;
 • Procesy historyczne przez pryzmat kultury Rosji (Związku Sowieckiego), Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

UCZESTNICY:

 • studenci i doktoranci z Polski, Rosji i innych krajów prowadzący badania w dziedzinie najnowszej historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, w ramach programów studiów uniwersyteckich / doktoranckich albo we własnym zakresie.

Wymagania dla uczestników konkursu:

 • status studenta lub doktoranta;
 • podanie danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów, rok studiów, numer legitymacji studenckiej, informacje kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej). Doktoranci: nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów doktoranckich (opcjonalnie), numer legitymacji studenckiej.

Uwaga 1: Możliwy jest zbiorowy udział w konkursie.

Uwaga 2: W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła studia (także doktoranckie) i nie jest doktorantem lub nie prowadzi pracy badawczej, pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów minęło mniej niż pięć miesięcy (byli doktoranci powinni zgłosić się do udziału w konkursie przed obroną doktoratu). Uczestnik konkursu – absolwent przedstawia informację o ukończonym kierunku studiów, dacie jego ukończenia oraz numer legitymacji studenckiej posiadanej do momentu ukończenia studiów.

Uwaga 3: Laureaci konkursów zeszłych edycji (1, 2 oraz 3 miejsca) nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach. Jeżeli jednak wciąż mają status studenta lub doktoranta, mogą przesłać swoje prace w trybie pozakonkursowym i zawalczyć o prawo publikacji w kolejnym zbiorze artykułów. Wymagania wobec prac byłych laureatów są takie jak wobec prac konkursowych (patrz niżej). W każdym zbiorze możliwa jest publikacja co najwyżej trzech prac pozakonkursowych.

WYMOGI:

 • temat pracy powinien dotyczyć jednego z trzech konkursowych problemów badawczych;
 • objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 40000 znaków ze spacjami);
 • język pracy – polski, rosyjski lub (dla osób nieposługujących się żadnym z tych języków) angielski. W przypadku napisania pracy przez osobę polsko- albo rosyjskojęzyczną w obcym dla niej języku tłumaczenie na język ojczysty autor wykonuje we własnym zakresie;
 • forma pracy – dowolna (artykuł naukowy, esej, itp. (z wyłączeniem prac przeglądowych i publikacji dokumentów). Przyjmowane będą także fragmenty i rozdziały prac dyplomowych lub doktoranckich (nie przekraczające wskazanych objętości);
 • praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: olegken@mail.ru nie później niż do 31 października 2019;
 • praca nie może być wcześniej publikowana w żadnej formie (również elektronicznej). W przypadku otrzymania nagrody praca zostanie opublikowana w tomie zawierającym nagrodzone prace konkursowe. Kolejne publikacje są możliwe pod warunkiem umieszczenia adnotacji o miejscu pierwotnej publikacji;
 • w pracy konkursowej a) muszą być wyraźnie zaznaczone fragmenty będące cytatami, b) muszą zostać zamieszczone przypisy dokładnie określające źródła cytatów i wykorzystaną literaturę (drukowaną i elektroniczną);
 • dodatkowym atutem pracy będzie odzwierciedlenie znajomości prac naukowych Olega Nikołajewicza Kena, jego publikacji źródłowych oraz rozwinięcie jego idei naukowych (lub polemika z nimi).

Uwaga: Fakt przedstawienia pracy konkursowej jest traktowany jako deklaracja uczestnictwa w konkursie.

WAŻNE TERMINY

 • 13 marca – 31 października 2019 r. – przyjmowanie prac konkursowych;
 • listopad 2019 r. – ocena prac konkursowych przez ekspertów;
 • 1-10 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
 • 11-20 grudnia 2019 r. – ceremonia wręczenia dyplomów i nagród pieniężnych laureatom konkursu, przeprowadzana z udziałem członków Rady Ekspertów, przedstawicieli organizatorów konkursu, przedstawicieli “Światowego Klubu Petersburżan” – fundatora nagrody specjalnej, a także przedstawicieli mediów. Prezentacją tomu zawierającego prace laureatów konkursu.

Uwaga: Uczestnicy konkursu – z wyjątkiem laureatów – nie otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie.

RADA EKSPERTÓW:

 • Chomik Piotr, dr hab., profesor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Gil Andrzej, dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie;
 • Isajew Siergiej Aleksandrowicz, dr, pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Sankt Petersburgu;
 • Izmozik Władlen Siemienowicz, dr hab., profesor Katedry Historii i Regionoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacji w Petersburgu;
 • Kornat Marek, dr hab., prof. Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa);
 • Łomagin Nikita Andrejewicz, dr hab., profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu oraz Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu;
 • Rupasow Aleksandr Iwanowicz, (przewodniczący Rady Ekspertów), dr hab., główny pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Petersburgu;
 • Suprun Michaił Nikołajewicz, dr hab., profesor, kierownik Katedry Historii Narodowej Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku;
 • Wołos Mariusz, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie.

Koordynator konkursu: Ken Wiera Dmitriewna

NAGRODY:

Rada Ekspertów Konkursu w wyznaczonym czasie wybiera ośmiu zwycięzców (laureatów miejsc 1-3, cztery  wyróżnienia oraz jedna nagroda specjalna przyznawana w porozumieniu ze “Światowym Klubem Petersburżan”), którzy zostaną uroczyście nagrodzenie dyplomami, a w przypadku laureatów, nagrodami pieniężnymi. Laureatom pierwszych trzech miejsc zapewnia się możliwość pobytu w Petersburgu w terminie ceremonii rozdania nagród. Osiem prac konkursowych oraz trzy pozakonkursowe uznane za najlepsze zostaną przygotowane do publikacji w porozumieniu z autorami  i opublikowane w oddzielnym tomie oraz na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Petersburgu. Troje laureatów otrzyma możliwość wzięcia udziału w polsko-rosyjskiej szkole letniej organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Polsce (pod warunkiem znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

Uwaga: W przypadku zwycięstwa zespołu autorów kwota nagrody nie ulega zmianie. Prawo do udziału w szkole letniej przydzielane jest tylko jednemu członkowi (według decyzji zespołu).

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше