Grabież czy przemieszczenie. Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR i Rosji, MÓWIĄ WIEKI NR 02/2013

Sprawa rewindykacji dóbr kultury w stosunkach międzynarodowych tworzy czasem problemy wielce skomplikowane. Między sąsiadującymi ze sobą narodami konflikty rozmaite napięcia nabierają większej intensywności, zwłaszcza, że II wojna światowa spowodowała zupełnie niebywałe przemieszczenia dóbr kultury. 

Problem rewindykacji trzeba poruszać często i mówić o nim głośno, ponieważ bez tego nasz dialog z Rosją nie będzie w pełni szczery. 

Tożsamość współczesnych państw, świadomość narodowa ich społeczeństw, a nawet stosunek do bieżących problemów międzynarodowych kształtują się poprzez odniesienia do historii. Znaczącą rolę w budowaniu wspólnoty narodowej odgrywają pomniki historii, zarówno materialne (zabytki, dzieła sztuki), jak i niematerialne - choćby dzieła literackie - pisze Rafał Tarnogórski.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more