"Caryca rosyjskiego kryminału" i była milicjantka dorównuje popularnością gwiazdom estrady

Nazywana jest "carycą rosyjskiego kryminału". W Rosji sprzedała 50 milionów egzemplarzy swoich książek, a jej twórczość jest tłumaczona na ponad 30 języków, m.in. koreański i chiński. We wtorek 27 marca w Big Book Cafe spotkanie z Aleksandrą Marininą.

Właśnie ukazała się w Polsce kolejna książka Marininy pt. „Sztuka śmierci”. To powieść z bestsellerowej serii o major Anastazji Kamieńskiej, której przygody od ponad dwóch dekad śledzi cały świat, a w Rosji powstał na ich podstawie serial telewizyjny. W nowej części Kamieńska rozwiązuje tajemnicę napadu na słynnego reżysera i dyrektora teatru Nowa Moskwa Lwa Aleksiejewicza Bogomołowa.

Spotkanie z autorką zapoczątkuje cykl „ROSczytani – otwarty klub literacki”, który w Big Book Cafe organizuje Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. To dyskusje z pisarzami i pisarkami rosyjskimi o ich książkach, literackich trendach w Rosji i odbiorze rosyjskich powieści w Polsce.

KOBIETY MOGĄ PRACOWAĆ W POLICJI

Urodziła się we Lwowie w rodzinie prawników i przez prawie 20 lat pracowała w milicji, prowadząc badania kryminologiczne. W 1992 r. wydała pierwszą powieść: „Kolacja z zabójcą”. To był początek cyklu o Anastazji Kamieńskiej. Po raz pierwszy w historii rosyjskiego kryminału główną bohaterką była kobieta. Wcześniej, w czasach komunizmu, obowiązywał jeden wzorzec detektywa – perfekcyjny, rumiany, niepijący, przykładny mąż i ojciec. Mężczyźni książkach Marininy piją na potęgę, a łapówkarstwo do dziś ma się świetnie. Major Kamieńska nie chce wyjść za mąż, mieć dzieci, woli spędzać czas na analizowaniu milicyjnych dokumentów.

Aleksandra Marinina to pseudonim Mariny Aleksiejewej , doktora nauk prawnych i podpułkownika milicji w stanie spoczynku.

– Bohaterką moich powieści jest kobieta, gdyż sama nią jestem i łatwiej jest mi sobie wyobrazić, jak kobieta będzie myśleć i co będzie czuć w danych okolicznościach – stwierdza Aleksandra Marinina. – W całej światowej literaturze trudno jest znaleźć przykłady, kiedy autor mężczyzna na głównego bohatera swoich kryminałów wybiera kobietę. Mężczyźni nie znają kobiet, nie wiedzą, co myślimy i czym są motywowane nasze zachowania, dlatego jest im trudno patrzeć na świat oczami kobiet. I odwrotnie: gdy kobieta wybiera mężczyznę na swojego głównego bohatera, rzadko udaje się to z powodzeniem, gdyż kobiety również nie rozumieją męskiego toku myślenia i ich postaw życiowych. Nigdy nie głosiłam idei feminizmu, jest mi ona obca, ale zawsze popieram prawo człowieka do robienia tego, co mu się podoba, niezależnie od płci. Jeśli mężczyźnie podoba się wychowywanie dzieci i gotowanie – ma do tego pełne prawo i nikt nie powinien oceniać go i nazywać „niemężczyzną”. To samo tyczy się kobiet, mogą pracować w policji i nikt nie powinien wypominać im, że na stole nie stoi obiad, a koszule męża są niewyprasowane.

Aleksandra Marinina / PIOTR SKÓRNICKIAleksandra Marinina / PIOTR SKÓRNICKI

JAK SIĘ ZMIENIA ŻYCIE W ROSJI

Pod koniec lat 90. Marinina zrezygnowała z pracy w milicji i zajęła się karierą pisarską. W Rosji dorównuje popularnością gwiazdom estrady, a niedawno zarejestrowała swój literacki pseudonim i nazwisko bohaterki jako znaki towarowe. Jest też popularna w innych krajach, także w Polsce. Czy Polacy lepiej rozumieją realia rosyjskie niż np. Francuzi?

– Polacy tak jak i Rosjanie żyli w socjalizmie, a potem przeżyli upadek tego systemu. Teraz rozwijają już inną politykę i gospodarkę. Francuzi nie wiedzą, czym jest ustrój sowiecki, i dlatego trudniej im zrozumieć wiele sytuacji, które dla Polaków i Rosjan są absolutnie jasne i wspólne dla obu krajów – mówi Marinina. Od ponad 20 lat w swoich książkach przedstawia obraz Rosji i rosyjskiego społeczeństwa. Czytając jej kryminały, można prześledzić, jak zmieniały się i ceny, i nastawienie ludzi do bogactwa i sąsiadów.

– Prawie zawsze akcja moich powieści toczy się wtedy, kiedy je piszę. Dlatego w pierwszych książkach fabuła dzieje się na początku lat 90., a w ostatnich – już w naszych czasach – mówi pisarka. – Dlatego też w moich kryminałach można zaobserwować, jak zmienia się życie w Rosji, jak zmienia się mentalność ludzi, co dzieje się z organami ścigania, z gospodarką, sferą społeczną.

Źródło: cojestgrane24.wyborcza.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych