Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia poszukuje pracownika na stanowisko Asystentka/Asystent

Opis stanowiska

 • obsługa sekretariatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim (korespondencji i połączeń telefonicznych, prowadzenie terminarza spotkań, itp.)
 • pomoc w przygotowywaniu spotkań i konferencji oraz innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym
 • archiwizacja dokumentów
 • zaopatrzenie biura i współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
 • wykonywanie innych prac asystenckich
 • wsparcie administracyjne biura

Wymagania

 • biegła znajomość języków – w mowie i w piśmie – polskiego, rosyjskiego i angielskiego 
 • ukończone studia wyższe lub ostatni rok studiów zaocznych (preferowane nauki humanistyczne)
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i ogólna wiedza o świecie
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej 

Profil osobowościowy

 • doskonała organizacja pracy
 • samodzielność
 • odpowiedzialność za realizację zleconych zadań
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy

 • inspirującą pracę w zgranym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia 
 • możliwość wykorzystywania umiejętności językowych w codziennej pracy
 • przyjazną atmosferę
 • umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

Zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny
 2. CV z oświadczeniem o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji na stanowisko Asystent/Asystentka przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, zamieszczonej w ogłoszeniu o pracy na stanowisko Asystent/Asystentka przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia."

należy przesyłać na adres poczty elektronicznej cprdip@cprdip.pl z informacją w temacie "Asystentka/Asystent" do 24 czerwca 2018 r. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, zawartych w CV i liście motywacyjnym, jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zawartych w CV i liście motywacyjnym, na potrzeby rekrutacji na stanowisko Asystenta/Asystentki przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej bez ich podania nie można złożyć CV i listu motywacyjnego. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych oraz podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi, w tym usługi pocztowe, informatyczne lub telekomunikacyjneDane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję do inspektora ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących w związku z tym przetwarzaniem należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cprdip@cprdip.pl lub pisemnie na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.