Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia już po raz siódmy przyznało stypendia rosyjskim naukowcom na realizację badań w roku akademickim 2019/2020.

Laureatami stypendiów zostało 10 rosyjskich badaczy:

  • Jelena Kozmina z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego im. pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna wykorzysta stypendium na prowadzenie badań „Polska literatura XXI wieku w recepcji polskich i rosyjskich badaczy: powieść  Jerzego Sosnowskiego „Apokryf Agłai”.
  • Anastasija Preobrażenska z Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» będzie prowadziła studia nad  polskim kodem literackim i kulturowym w XVII wiecznych moskiewskich kazaniach (tradycje polskiej i zachodnioeuropejskiej jezuickiej literatury dydaktycznej w piśmiennictwie ruskim).
  • Jewgienij Semenow z Wschodnio-Syberyjskiego Państwowego Instytutu Kultury (Ułan-Ude) zajmie się problematyką katorgi i osiedlenia polskich zesłańców postyczniowych na terenie Zabajkala.
  • Ojuna Dorżiguszaewa z Wschodnio-Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Zarządzania w Ułan-Ude dokona analizy porównawczej buddyjskich i chrześcijańskich tradycji ekologicznych.
  • Aleksandr Musin z Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu przeprowadzi studium porównawcze „Integracja czy inkorporacja? Ruś halicko-wołyńska i Nowogród Wielki w obrębie monarchii Piastów i Jagiellonów oraz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (połowa XIV - połowa XVI wieku)”.
  • Ksenia Rodionowa z Federalnego Uniwersytetu Dalekowschodniego we Władywostoku  w ramach stypendium zajmie się dziejami polskich katolików w Mandżurii  w latach 1897-1960.
  • Tamara Smirnowa z wydziału humanistycznego Państwowego Uniwersytetu Urządzeń Aerokosmicznych w Petersburgu będzie zbierała materiały do pracy o Polskim Domu Oświaty w Leningradzie 1926-1937.
  • Roman Sziżenski z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Niżnym Nowogrodzie będzie prowadził badania nad socjokulturową autoidentyfikacją słowiańskich organizacji neopogańskich w Polsce i Rosji.
  • Weronika Bielajewa-Saczuk z Centrum Badań Arktycznych i Syberyjskich Instytutu Socjologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk przeprowadzi w Polsce kwerendę archiwalno-biblioteczną pod kątem nieznanych zbiorów polskich badaczy Syberii zgromadzonych w Kunstkamerze.
  • Daria Korotkowa z Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w ramach stypendium podejmie temat „Sprawa białoruska w stosunkach dyplomatycznych radziecko-polskich w latach 20. XX wieku”.

Łączna suma stypendiów wyniosła 142 848 zł. 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.