Zachód, Rosja i wspólni sąsiedzi - jak wyjść z klinczu?

Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa już czwarty rok, a do trudnych relacji między Rosją a Zachodem zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jednocześnie Zachód przechodzi głęboki kryzys, ma trudności w adaptacji zarówno do wyzwań wypływających z globalizacji i digitalizacji, jak i do tych związanych z rodzimym populizmem. Konsensus Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji nie daje gwarancji skutecznego współdziałania obu aktorów w Europie Wschodniej. Taka sytuacja nie tylko stanowi przeszkodę w budowaniu stosunków transatlantyckich, ale także utrudnia rozwój współpracy pomiędzy państwami regionu. Tymczasem na kraje takie, jak Gruzja i Ukraina, wywierana jest silna zewnętrzna presja, aby przeprowadziły głębokie i nieodwracalne reformy. Z kolei zainteresowanie Rosji rozwiązaniem konfliktu w regionie jest wątpliwe, gdyż kryzys stanowi dla niej doskonałe narzędzie umacniania wpływów. W gronie uznanych ekspertów z Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski porozmawialiśmy o tym, jak utrzymać wspólne podejście UE i USA do wschodniego sąsiedztwa oraz jak radzić sobie z Rosją.

Punktem wyjścia dyskusji były książki: Eastern Voices i Russia file wydane przez Centrum Roberta Boscha w DGAP (Berlin) i Centrum Stosunków Transatlantyckich w Szkole SAIS na Uniwersytecie Johns Hopkins (Waszyngton) przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha.

Notki o uczestnikach

Stefan Meister – kierownik Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej im. Roberta Boscha w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP). Pracował również wielokrotnie jako obserwator wyborów z ramienia OBWE na obszarze postsowieckim i był odpowiedzialny za rozwój projektów naukowych w rosyjskich regionach, w szczególności w Kaliningradzie. W latach 2015-2016 był pracownikiem naukowym w Transatlantic Academy w Waszyngtonie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się m.in.: polityka wewnętrzna, zagraniczna i energetyczna Rosji, stosunki Rosji w Unią Europejską, w tym z Niemcami.

Anders Åslund – pracownik naukowy w Centrum Eurazji im. Dinu Patriciu w Atlantic Council, wykładowca na Uniwersytecie Georgetown, prezes CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wcześniej pracował m. in. w Brookings Institute, Kennan Institute i Wilson Center.  Jest wiodącym specjalistą w zakresie polityki gospodarczej Rosji, Ukrainy i krajów Europy Wschodniej, był doradcą wielu rządów (w Rosji, na Ukrainie), a także dyplomatą w Kuwejcie, Polsce, Genewie i Moskwie. Jest autorem wielu publikacji, ostatnio: Europe’s Growth Challenge (2017) i Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015).

Irina Busygina –  dyrektor Centrum Studiów Porównawczych nad Administracją Publiczną w Wyższej Szkole Ekonomii w Petersburgu. Wcześniej pracowała jako kierownik Centrum Regionalnych Badań Politycznych w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), a także na Uniwersytecie w Helsinkach, w Uppsali, w Nowym Jorku czy w Hokkaido. W zakres jej badań naukowych wchodzą stosunki Rosji z UE, federalizm i regionalizm.

Daniel S. Hamilton – profesor w austriackiej Fundacji planu Marshalla i dyrektor Centrum ds. Stosunków Transatlantyckich w Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Pełnił również funkcję dyrektora wykonawczego Amerykańskiego Konsorcjum Studiów Europejskich. Zajmował różne stanowiska kierownicze w Departamencie Stanu USA, w tym zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. europejskich, był odpowiedzialny za NATO, OBWE i bezpieczeństwo transatlantyckie; specjalnego koordynator w ds. stabilizacji Europy południowo-wschodniej, zastępcy dyrektora ds. polityki zagranicznej oraz wiele innych. Daniel S. Hamilton jest autorem ponad 100 książek i artykułów na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

kiedy: 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00
gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro  

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.