Zapraszamy do dyskusji o sztuce współczesnej w ujęciu porównawczym. Na warsztat bierzemy Polskę i Rosję, a do rozmowy zaprosiliśmy osoby, które krajobraz sztuk wizualnych tworzą aktywnie od lat. Dwie kuratorki, Natalia Gonczarowa (Państwowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie) i Ewa Gorządek (Centrum Sztuki Współczesnej U-Jazdowski), przedstawią perspektywę Moskwy i Warszawy.

Chcemy zastanowić się nad tym jakie tematy były poruszane przez artystów polskich i rosyjskich w podobnym czasie i podobnych społeczno-politycznych warunkach. Za punkt wyjścia weźmiemy okres przełomu lat 80. i 90. Porozmawiamy o tym w jakiej sytuacji znaleźli się artyści po upadku żelaznej kurtyny? Czy charakterystyczne dla sztuk wizualnych lat 90. w Polsce odejście od tematów politycznych i bieżących na rzecz cielesności w wymiarze biologicznym i kulturowym miało miejsce również w Rosji? Czy tematyka nowych mediów, kapitalizmu i rosnącego konsumpcjonizmu była tak samo ważna za naszą wschodnią granicą? Jak artyści odnosili się do kulturowych i społecznych tematów tabu? Czy relacja z Kościołem jako instytucją czy szerzej z religią znajdowały odbicie w ich twórczości?

Nasze prelegentki chcemy zapytać także o to jak dziś odbierana jest sztuka współczesna? Na ile Polacy i Rosjanie się nią interesują, jak reagują na powszechnie używane przez artystów strategie subwersyjne i czy podobnie jak w Polsce, w Rosji również wystawa może stać się obiektem szerokiej społecznej dyskusji wywołującej często skrajne emocje?

NOTKI O UCZESTNIKACH

Natalia Gonczarowa  - historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej, zastępczyni dyrektora Wydziału Programów Artystycznych w Państwowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie (http://www.ncca.ru/), badaczka sztuki performansu w Polsce i w Rosji, obecnie stypendystka Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Ewa Gorządek - historyczka sztuki, szefowa Działu Sztuk Wizualnych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie pracuje od 1985 r. Kuratorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich oraz zagranicznych. Krytyk sztuki (Obieg, Magazyn Sztuki, Exit), autorka tekstów do katalogów, not biograficznych do Słownika Malarzy Polskich (Arkady) oraz biogramów do portalu Culture.pl.

Iwo Zmyślony - filozof i teoretyk sztuki, metodolog procesów projektowych, antropolog designu. Autor kilkunastu publikacji naukowych i przeszło stu esejów, wywiadów i recenzji. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Doktoryzował się na podstawie pracy o kreatywności w nauce oraz pozadyskursywnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka Innovators for the Public oraz programu studiów samorządowych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Stypendysta programów GFPS, DAAD, MNiSW, NCN i Młoda Polska. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, School of Form SWPS, Viamoda School of Fashion, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Obiegu” i „Kulturze Liberalnej”. Współpracuje z „Tygodnikiem Kulturalnym” TVP Kultura.Data: 17 kwietnia 2019 (środa) godz. 18:00
Język: polski i rosyjski (tłumaczenie symultaniczne)
Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy (Dom Braci Jabłkowskich), III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa
RSVP: kolakowska@cprdip.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.