Rosyjska napaść na Ukrainę z perspektywy prawa międzynarodowego

Co oznacza napaść na Ukrainę z perspektywy prawa międzynarodowego? Czy społeczność międzynarodowa ma instrumenty prawne, aby pociągnąć do odpowiedzialności Rosję za cierpienia ludności cywilnej? W jaki sposób można wykorzystać międzynarodowe sądy?

O tym będziemy debatować z wybitnymi prawnikami międzynarodowymi, prof. Władysławem Czaplińskim i prof. Ireneuszem Kamińskim. Spotkanie poprowadzi dr Łukasz Adamski.

Mówcy:

Władysław Czapliński – profesor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP 1999-2006; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 1998; przewodniczący Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości od 2004.

Ireneusz C. Kamiński –  profesor prawa, socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012-2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Łukasz Adamski – doktor historii i politolog, specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie ich bieżącej sytuacji politycznej. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2006–2011 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 roku sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie.

  • kiedy: 3 marca 2022 r., czwartek, godz. 18.00
  • gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda)
  • online: Facebook i YouTube
  • języki: polski, angielski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne)
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

------------------------

Російське вторгнення в Україну з перспективи міжнародного права

Чи міжнародна спільнота має правові інструменти, щоб притягнути до відповідальності Росію за спробу поділу української держави та страждання цивільного населення? Яким чином можна використати міжнародні суди?

Ми розмовлятимемо про це з видатними юристами у сфері міжнародного права: проф. Владиславом Чаплінським та проф. Іренеушем Камінським. Зустріч вестиме доктор Лукаш Адамський.

Доповідачі:

Владислав Чаплінський – професор юридичних наук, керівник Кафедри міжнародного та європейського права та Європейської вищої школи права та адміністрації. Член Законодавчої ради при Голові Ради міністрів Республіки Польща 1999-2006; член Консультаційного юридичного комітету при Міністрі закордонних справ з 1998; голова Консультаційного комітету європейського права при Міністрі юстиції з 2004 року.

Іренеуш Ц. Камінський – професор права, соціолог, випускник Факультету права та адміністрації Сілезького університету в Катовицях, Факультету філософії Ягеллонського університету в Кракові та Європейської академії теорії права в Брюсселі. Професор Інституту юридичних наук Польської академії наук у Варшаві (Відділ міжнародного публічного права) та викладач Ягеллонського університету (Кафедра порівняльних цивілізаційних досліджень). Неодноразово одержував нагороду за досягнення в науковій сфері (зокрема, від Фундації в ім’я польської науки, Фундації європейського права, ректора Ягеллонського університету). Член ради Національного центру науки (2012–2016). Суддя ad hoc в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі (термін повноважень 2014–2016).

Лукаш Адамський – доктор історії та політолог, який спеціалізується на історії держав Східної Європи та аналізі поточної політичної ситуації. З 2016 р. заступник директора Центру польсько-російського діалогу та порозуміння. У 2006–2011 роках працював у Польському інституті міжнародних справ як аналітик, а пізніше – як координатор програми з питань двосторонніх відносин в Європі. 2014 року – доповідач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

  • Коли: 3 березня 2022 р., четвер, 18.00 год.
  • где: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III поверх (ліфт)
  • мови: польська, англійська, українська (синхронний переклад)
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych