Nauka pod obstrzałem

Українська версія нижче

Zapraszamy na rozmowę z ukraińskimi historykami prof. Jurijem Szapowałem i dr Janą Prymaczenko, którzy wydostali się z Ukrainy niszczonej przez wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską. Rozmowę poprowadzi prof. Grzegorz Motyka.

Jak wygląda praca historyka w warunkach wojennych? Co z naukowcami, którzy zostali na miejscu? Jakiej pomocy potrzebuje teraz ukraińskie środowisko naukowe? Jak wygląda kwestia archiwów i materialnego dorobku, który pozostał na terytoriach objętych działaniami wojennymi? Jakiej pomocy materialnej i intelektualnej z Zachodu będzie wymagał czas odbudowy? 

Prof. Szapował i dr Prymaczenko opowiedzą także o swoich osobistych doświadczeniach ucieczki przed wojną i o zbrodniach wojennych, których byli świadkami.

MÓWCY

Jana Prymaczenko – dr historii, starszy pracownik naukowy w Instytucie Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe obejmują działalność OUN i UPA oraz historię II wojny światowej w kulturze pamięci współczesnej Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Jest współautorką 10 książek dokumentalnych poświęconych historii Ukrainy, w tym pracy pt. „Wojna i mit. Nieznana II wojna światowa” (2018). Autorka ponad 100 artykułów naukowych, encyklopedycznych i publicystycznych. 

Jurij Szapował - historyk, profesor w Instytucie Badań Politycznych i Narodowościowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Współautor i współredaktor siedmiotomowego wydawnictwa Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych.

Grzegorz Motyka – profesor, historyk, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w tematyce polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej oraz stosunków polsko-ukraińskich. Autor m.in.: Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna; Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953.

  • kiedy: 22 marca 2022 (wtorek) godz. 18:00
  • gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda)
  • języki: polski, rosyjski, ukraiński (tłumaczenie symultaniczne)
  • online: Facebook i YouTube
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

***

Наука під прицілом

Запрошуємо долучитися до нашої бесіди з українськими істориками – професором Юрієм Шаповалом і доктором Яною Примаченко, які виїхали зі спустошеної, внаслідок російської агресії, України. Модератором дискусії буде професор Гжегож Мотика.

Як працюється історикові в умовах військового часу? Що сталося з науковцями, які залишилися? Якої допомоги потребує зараз українська наукова спільнота? Якою є ситуація з архівами і науково-матеріальною базою, що залишилася на постраждалих від війни територіях? Яка матеріальна та інтелектуальна допомога з боку Заходу знадобиться в період відновлення? Професор Шаповал та доктор Примаченко також розкажуть про свій власний досвід втечі від війни та про військові злочини, свідками яких вони стали.

УЧАСНИКИ

Яна Примаченко –  кандидатка історичних наук dr historii, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Сфера її наукових інтересів охоплює діяльність ОУН-УПА, а також історію Другої світової війни в культурі пам`яті України і Російської Федерації. Вона є співавтором 10 книг з історії України, в тому числі науково-популярного видання Війна і міф. Невідома Друга світова війна (2018), а також автором більш ніж 100 наукових, енциклопедичних і публіцистичних статей. Її останнє дослідження було присвячене концепції «русского мира» і інструменталізації Другої світової війни в Росії.

Юрій Шаповал - історик, професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Ф. Кураса НАН України. Співавтор та співредактор семитомного видання Польща та Україна в 1930–1940-х роках. Невідомі документи з архівів спецслужб.

Гжегож Мотика – професор, історик, директор Інституту політичних досліджень Польської Академії Наук. Сфера наукових інтересів стосується теми польського руху спротиву в період Другої світової війни і польсько-українських стосунків. Він є автором низки досліджень, серед яких: Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953.

  • коли: 22 березня 2022 (вівторок) о 18:00
  • де: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro (winda)
  • мова: українська, польська, російська (синхронний переклад)
  • трасляція: Facebook i YouTube
  • RSVP: http://form.cprdip.pl/to/spotkanie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych