„Operacja polska” NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni

Centrum wraz z Kancelarią Prezydenta RP i Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowało międzynarodową konferencję „Operacja polska” NKWD 1937–1938. Przywracanie pamięci o zbrodni, do udziału w której zaproszonych zostało ponad czterdziestu historyków i ekspertów z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i USA. To kolejny krok do przywracania zbrodni na polskim narodzie należytego miejsca w świadomości i pamięci społecznej.

W sesji otwierającej udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz i prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

- Tylko na prawdzie, wyciągając wnioski nawet z najbardziej dramatycznych momentów naszej historii, jesteśmy w stanie zbudować na przyszłość dobre relacje - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył prezydent, wszystko co spotkało Polaków ze strony Związku Sowieckiego, doprowadziło "do śmierci setek tysięcy, milionów naszych rodaków, do cierpienia, zniszczenia rodzin, zniszczenia w dużym stopniu polskiej kultury, która tam była".

Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Выступление Президента Республики Польша Анджея Дуды

Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz podkreślił, że prawda nie może być przedmiotem negocjacji, co więcej nie powinna stawać na drodze do porozumienia. Prawda pozwala uwolnić się od zakłamań i uprzedzeń i dzięki niej proces pojednania może być skuteczny. Dyrektor Centrum przypomniał, że dla prawdy o przeszłości Centrum podjęło się m.in. rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej - jednej z największych i ostatnich tajemnic zbrodni katyńskiej. Lista ta dotyczy co najmniej 3870 polskich obywateli zamordowanych w 1940 r. przez NKWD na terenie sowieckiej Białorusi. 

Prezes IPN Jarosław Szarek zwrócił uwagę, że przypomnienie zbrodni NKWD popełnionej na Polakach w latach 1937-1938 wpisuje się w misję IPN. - Instytut Pamięci Narodowej nie miał żadnych wątpliwości, że rok 2017 musi służyć przywróceniu pamięci o operacji polskiej - mówił Szarek, zaznaczając, że Instytut podjął w tej sprawie wiele inicjatyw. Wymienił m.in. podjęcie śledztwa przez prokuratorów IPN, wydanie wyboru dokumentów "Wielki Terror w sowieckiej Gruzji. Represje wobec Polaków", a zwłaszcza - jak zaznaczył Szarek - szkolenia dla ok. 2000 nauczycieli z całej Polski.

Operacja polska” NKWD 1937-1938. 80 lat po sowieckiej zbrodni

«Польская операция» НКВД 1937-1938. 80 лет после советского преступления

Drugiego dnia konferencji "Operacja polska" NKWD 1937–38 zaprezentowano okolicznościowy znaczek pocztowy. - Żyjemy w świecie, w którym obraz bardziej przemawia niż słowo, dlatego te 30 mln egzemplarzy znaczka pocztowego jest tak ważne - powiedział w piątek prezes IPN Jarosław Szarek. Jak dodał znaczek wkrótce trafi do placówek Poczty Polskiej.

Podczas konferencji uczestnicy podejmowali temat „operacji polskiej” NKWD w kontekście polskim i międzynarodowym, omawiali wymiar grupowy, regionalny i indywidualnym zbrodni. Podczas wydarzenia mówcy wspomnieli o białoruskich, gruzińskich, niemieckich i ukraińskich ofiarach "operacji polskiej". Konferencja pozwoliła również na prezentację projektów upamiętniających ofiary zbrodni NKWD.

Program konferencji po pobrania: "Operacja polska" NKWD 1937-1938

Inne działania na rzecz przywracania pamięci o „operacji polskiej”

Dzięki staraniom Centrum i IPN powstał portal popularnonaukowy www.operacja-polska.pl, gdzie znajdziemy informacje czym była "operacja polska" NKWD, film edukacyjny, a także kalendarium zbrodni, a także miejscami egzekucji i pochówków ofiar operacji. 

Ponadto Centrum stworzyło bazę ofiar antypolskiego terroru - www.ofiaryterroru.pl, która stanowi przede wszystkim źródło wiedzy dla żyjących członków rodzin i bliskich ofiar, a zgromadzone informacje mogą być pomocne przy prowadzeniu poszukiwań genealogicznych.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.