POLSKA POLITYKA WSCHODNIA 2017

W dniach 19-22 października 2017 r. w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia odbyła się kolejna konferencja Polska Polityka Wschodnia. Za kształt merytoryczny konferencji odpowiadała Bogumiła Berdychowska i Paweł Kowal. 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jak w poprzednich latach, również zaangażowało się w debatę na temat polityki Warszawy wobec Wschodu i zorganizowało dyskusję pt. Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski z uczestnictwem Romana Bäckera, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Ernesta Wyciszkiewicza. Rozmowę poprowadził Wojciech Konończuk.

fot. Sławomir Przerwa

Program konferencji:

19 października 2017, czwartek

Godz. 15.00-16.00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

Godz. 16.00-16.30 Otwarcie konferencji

Jan Andrzej Dąbrowski, Bartosz Cichocki, Rafał Dutkiewicz, Paweł Kowal

W czasie otwarcia zostanie wręczona Nagroda Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla fundacji. W roku 2017 otrzyma ją Cornelius Ochmann z Berlina.

Godz. 16.30 – 17.15

Debata z ministrem Bartoszem Cichockim, podsekretarzem stanu w MSZ, krótkie wprowadzenie i pytania od uczestników konferencji

Godz. 17.15 – 18.45

Film: krótka kronika filmowa

Początek. Jak się zaczynała polska polityka wschodnia?

Henryk Litwin, Elżbieta Smułkowa, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jerzy Marek Nowakowski

Godz. 19.00 – 20.15

Rosyjska wojna hybrydowa – wpływy rosyjskiej propagandy (dyskusja na podstawie raportu)

Katarzyna Chimiak „Za wolną Rosję”, Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji), Piotr Pogorzelski (Polskie Radio).

prowadzi Grzegorz Ślubowski (Szef Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia)

Godz. 20.15 – 20.45

Pamięci Zbigniewa Brzezińskiego –prof. Mirosław Filipowicz (dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

Godz. 20.45 – 22.30 Kolacja

20 października 2017, piątek

Godz. 10.00 -11.15

Stosunki polsko-ukraińskie – bilans 2017 roku

Maria Przełomiec, Andrzej Szeptycki, Jan Malicki

prowadzi: Bogumiła Berdychowska

Godz. 11.15 – 12.00

Najważniejsze zadania polskiej polityki wschodniej

dyskusja uczestników z ministrem Janem Parysem, dyrektorem Gabinetu Politycznego w MSZ (zasady Chatham House*),

Godz. 12.15 – 13.30

Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski

(Współorganizator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Roman Bäcker, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ernest Wyciszkiewicz

Prowadzi: Wojciech Konończuk

Godz. 13.30-14.45

Stany Zjednoczone i Niemcy wobec Europy Wschodniej – implikacje dla Polski

(Współorganizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Kateryna Wolczuk, Marek Menkiszak, Łukasz Warzecha, Stanisław Żerko

wprowadzenie do dyskusji: Sławomir Dębski

prowadzi: Bartosz Wiśniewski

Godz. 14.45 – 15.45      Obiad

Godz. 15.45 – 16.45

Czy Unia Europejska ma jeszcze wspólną politykę wschodnią?

Cornelius Ochmann, Marek Prawda, Bartosz Węglarczyk,

Prowadzi: Jerzy Haszczyński

Wstęp: Wojciech Zajączkowski

Godz. 16.45 – 18.00

Międzymorze-ABC-Trójmorze. Mit polityczny czy nowe otwarcie w polskiej polityce?

(Współorganizator: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia)

Mateusz Gniazdowski, Andrzej Grajewski, Olaf Osica

prowadzi: Adam Eberhardt

Godz. 18.00 -19.15

Ćwierć wieku później. Społeczne skutki rozpadu Związku Sowieckiego

(Partner: Fundacja im. Heinricha Boella)

Ludwika Włodek, Tomasz Piechal, Michał Potocki

prowadzi: Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia)

Godz. 19.15-20.15

Kresy i ich mit w polskiej polityce

(Współorganizator: Muzeum Historii Polski)

Przemysław Żurawski vel Grajewski

komentarz: Adam Balcer

prowadzi: Robert Kostro

Godz. 20.15 – 22.00      Kolacja

21 października 2017, sobota

Godz. 09.30-10.30

Przyszłość stosunków polsko-białoruskich

Artur Michalski, Leszek Szerepka, Bogdan Zdrojewski

Godz. 10.30-11.30

Migracja. Ukraińcy w  Polsce (dyskusja na podstawie raportu)

(Partner: Warsaw Enterprise Institute)

prezentacja: Jakub Bińkowski

dyskusja: Olena Babakowa, Andrzej Mikołajewski, Paweł Purski

Godz. 11.30-12.30

Energia wielu prędkości? Czy Europa wielu prędkości zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu (dyskusja na podstawie raportu)

prezentacja: Wojciech Jakóbik

dyskusja: Szymon Kardaś, Piotr Maciążek, Natalia Slobodian

prowadzi: Łukasz Wójcik (Polityka)

Godz. 12.30 – 13.30      Obiad

Uwaga:

  • Wejście na konferencję wyłącznie po okazaniu pisemnego zaproszenia (lub identyfikatora), które będą sprawdzane przy drzwiach wejściowych.

Reguła Chatham House* – zasada zezwalająca na upublicznianie informacji uzyskanych podczas niejawnych spotkań i debat (zwykle politycznych lub dyplomatycznych), pod warunkiem nieujawniania tożsamości uczestników zebrania. Reguła ta stanowi, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji ze spotkania, ale bez ujawniania danych ani afiliacji mówców i wszystkich uczestników spotkania.

Zamek na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia jest siedzibą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Znajduje się 7 km od granicy Wrocławia w kierunku na Legnicę.

Adres: ul.  Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice, gmina Miękinia. tel. 71 341 71 97 lub office@kew.org.pl

Kontakt: Kornel Pacholak, kornel.pacholak@kew.org.pl tel. 71 341 71 97 w. 22.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych