POLSKA POLITYKA WSCHODNIA 2017

W dniach 19-22 października 2017 r. w Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia odbyła się kolejna konferencja Polska Polityka Wschodnia. Za kształt merytoryczny konferencji odpowiadała Bogumiła Berdychowska i Paweł Kowal. 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jak w poprzednich latach, również zaangażowało się w debatę na temat polityki Warszawy wobec Wschodu i zorganizowało dyskusję pt. Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski z uczestnictwem Romana Bäckera, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Ernesta Wyciszkiewicza. Rozmowę poprowadził Wojciech Konończuk.

fot. Sławomir Przerwa

Program konferencji:

19 października 2017, czwartek

Godz. 15.00-16.00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy

Godz. 16.00-16.30 Otwarcie konferencji

Jan Andrzej Dąbrowski, Bartosz Cichocki, Rafał Dutkiewicz, Paweł Kowal

W czasie otwarcia zostanie wręczona Nagroda Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla fundacji. W roku 2017 otrzyma ją Cornelius Ochmann z Berlina.

Godz. 16.30 – 17.15

Debata z ministrem Bartoszem Cichockim, podsekretarzem stanu w MSZ, krótkie wprowadzenie i pytania od uczestników konferencji

Godz. 17.15 – 18.45

Film: krótka kronika filmowa

Początek. Jak się zaczynała polska polityka wschodnia?

Henryk Litwin, Elżbieta Smułkowa, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jerzy Marek Nowakowski

Godz. 19.00 – 20.15

Rosyjska wojna hybrydowa – wpływy rosyjskiej propagandy (dyskusja na podstawie raportu)

Katarzyna Chimiak „Za wolną Rosję”, Marta Kowalska (Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji), Piotr Pogorzelski (Polskie Radio).

prowadzi Grzegorz Ślubowski (Szef Redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia)

Godz. 20.15 – 20.45

Pamięci Zbigniewa Brzezińskiego –prof. Mirosław Filipowicz (dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

Godz. 20.45 – 22.30 Kolacja

20 października 2017, piątek

Godz. 10.00 -11.15

Stosunki polsko-ukraińskie – bilans 2017 roku

Maria Przełomiec, Andrzej Szeptycki, Jan Malicki

prowadzi: Bogumiła Berdychowska

Godz. 11.15 – 12.00

Najważniejsze zadania polskiej polityki wschodniej

dyskusja uczestników z ministrem Janem Parysem, dyrektorem Gabinetu Politycznego w MSZ (zasady Chatham House*),

Godz. 12.15 – 13.30

Rosja – sytuacja rewolucyjna? Wyzwania dla Polski

(Współorganizator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

Roman Bäcker, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ernest Wyciszkiewicz

Prowadzi: Wojciech Konończuk

Godz. 13.30-14.45

Stany Zjednoczone i Niemcy wobec Europy Wschodniej – implikacje dla Polski

(Współorganizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Kateryna Wolczuk, Marek Menkiszak, Łukasz Warzecha, Stanisław Żerko

wprowadzenie do dyskusji: Sławomir Dębski

prowadzi: Bartosz Wiśniewski

Godz. 14.45 – 15.45      Obiad

Godz. 15.45 – 16.45

Czy Unia Europejska ma jeszcze wspólną politykę wschodnią?

Cornelius Ochmann, Marek Prawda, Bartosz Węglarczyk,

Prowadzi: Jerzy Haszczyński

Wstęp: Wojciech Zajączkowski

Godz. 16.45 – 18.00

Międzymorze-ABC-Trójmorze. Mit polityczny czy nowe otwarcie w polskiej polityce?

(Współorganizator: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia)

Mateusz Gniazdowski, Andrzej Grajewski, Olaf Osica

prowadzi: Adam Eberhardt

Godz. 18.00 -19.15

Ćwierć wieku później. Społeczne skutki rozpadu Związku Sowieckiego

(Partner: Fundacja im. Heinricha Boella)

Ludwika Włodek, Tomasz Piechal, Michał Potocki

prowadzi: Zbigniew Rokita (Nowa Europa Wschodnia)

Godz. 19.15-20.15

Kresy i ich mit w polskiej polityce

(Współorganizator: Muzeum Historii Polski)

Przemysław Żurawski vel Grajewski

komentarz: Adam Balcer

prowadzi: Robert Kostro

Godz. 20.15 – 22.00      Kolacja

21 października 2017, sobota

Godz. 09.30-10.30

Przyszłość stosunków polsko-białoruskich

Artur Michalski, Leszek Szerepka, Bogdan Zdrojewski

Godz. 10.30-11.30

Migracja. Ukraińcy w  Polsce (dyskusja na podstawie raportu)

(Partner: Warsaw Enterprise Institute)

prezentacja: Jakub Bińkowski

dyskusja: Olena Babakowa, Andrzej Mikołajewski, Paweł Purski

Godz. 11.30-12.30

Energia wielu prędkości? Czy Europa wielu prędkości zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu (dyskusja na podstawie raportu)

prezentacja: Wojciech Jakóbik

dyskusja: Szymon Kardaś, Piotr Maciążek, Natalia Slobodian

prowadzi: Łukasz Wójcik (Polityka)

Godz. 12.30 – 13.30      Obiad

Uwaga:

  • Wejście na konferencję wyłącznie po okazaniu pisemnego zaproszenia (lub identyfikatora), które będą sprawdzane przy drzwiach wejściowych.

Reguła Chatham House* – zasada zezwalająca na upublicznianie informacji uzyskanych podczas niejawnych spotkań i debat (zwykle politycznych lub dyplomatycznych), pod warunkiem nieujawniania tożsamości uczestników zebrania. Reguła ta stanowi, że uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji ze spotkania, ale bez ujawniania danych ani afiliacji mówców i wszystkich uczestników spotkania.

Zamek na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia jest siedzibą Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Znajduje się 7 km od granicy Wrocławia w kierunku na Legnicę.

Adres: ul.  Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice, gmina Miękinia. tel. 71 341 71 97 lub office@kew.org.pl

Kontakt: Kornel Pacholak, kornel.pacholak@kew.org.pl tel. 71 341 71 97 w. 22.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.