Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na konferencję "Między ugodą a carobójstwem. Granice polsko-rosyjskiego kompromisu politycznego w epoce Królestwa Polskiego. W rocznicę koronacji 1829 roku", która odbędzie się 24 maja w Warszawie.

Przed 190 laty, 24 maja 1829 r. doszło do ostatniej koronacji na króla Polski dokonanej przez cara Mikołaja I na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczestnicy i obserwatorzy tej uroczystości półtora roku później mieli stanąć po dwóch stronach w  kolejnej odsłonie dziejowego dramatu polsko-rosyjskiego, a nieraz spotkać się na polach bitew powstania listopadowego.  

Wydarzenia z maja 1829 r. uważa się często za „próbę generalną” Nocy Listopadowej. Tym bardziej, że ujawniły one postawy, zjawiska i argumentację, która miała istotne konsekwencje: od idei ugody za każdą cenę po plany carobójstwa i wywołania powstania w imię niepodległości. Ówczesny konflikt postaw i wyborów dokonywanych przez przedpowstaniowe pokolenie utrwalił w poetyckiej wizji obserwator tych wydarzeń, młody Juliusz Słowacki, w arcydziele polskiego romantyzmu Kordian: Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny.

Przypomnienie ostatniej koronacji z maja 1829 r. przywołuje liczne zagadnienia fundamentalnie ważne dla zrozumienia nie tylko epoki Królestwa Polskiego i powstania listopadowego, ale i całokształtu stosunków polsko-rosyjskich. Powstanie 1830 r. i to, co je poprzedziło, niejako zaprogramowało późniejszy przebieg konfliktu polsko-rosyjskiego w wieku XIX, wpływając też na jego kontynuację w wieku XX.  

Zbliżająca się rocznica powstania listopadowego oraz ostatniej koronacji daje szanse, by przedstawić mało znane konteksty ugody polsko-rosyjskiej w epoce Królestwa Polskiego i powody jej odrzucenia przez „pokolenie Kordiana”. Pozwala też postawić kluczowe pytanie: czy Polacy i Rosjanie skazani byli wówczas na konflikt?

Konferencja umożliwi przedstawienie poglądów i najnowszych ustaleń czołowych badaczy tej problematyki z Polski i Rosji. Udział rosyjskich gości pozwoli na szersze ukazanie sytuacji z  perspektywy Cesarstwa Rosyjskiego. W centrum dyskusji znajdzie się refleksja nad przyczynami nieudanego eksperymentu ugody, próbami jej podtrzymywania, sprzecznością interesów polskich i rosyjskich oraz zderzeniem odmiennie ukształtowanych przez historię i kulturę tradycji politycznych imperium Romanowów i republikańskiego dziedzictwa I Rzeczypospolitej. Konieczne jest tu również uwzględnienie konfliktu między romantyczną ideą narodową i tradycją niepodległościową, zdobywającą poparcie młodego pokolenia Polaków, a lojalistycznymi postawami starych elit Królestwa.  

Istotne znaczenie ma także analiza zjawiska zetknięcia się tradycyjnej polityki przednowoczesnego imperium wciągającego do współpracy elity peryferiów z przybierającą nowy kształt pod wpływem romantyzmu „nierozsądną narodowością polską”, która stała się wzorem dla tworzących się w XIX w. nowoczesnych tożsamości ludów Europy Wschodniej. Równie ważna powinna być także refleksja nad przyczynami nieudanego eksperymentu ugody z Polakami w kontekście projektów modernizacji samej Rosji, rozpiętych między carskim samodzierżawiem, planami wprowadzenia monarchii konstytucyjnej i rewolucją dekabrystów. 

PROGRAM

9:00-9:15 – otwarcie konferencji: prof. Jan Kieniewicz – kierownik Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań (LIBAL) Wydziału „Artes Liberales” UW, dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

9:15-11:15 - Panel I: Polityczne mechanizmy ugody i konfliktu polsko-rosyjskiego 1815-1830

Prowadzenie: dr Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr hab. Maciej Mycielski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego  -  Formalne i nieformalne mechanizmy rządzenia Królestwem Polskim przez Aleksandra I i Mikołaja I

dr Olga Kasztanowa -  Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk – Śledztwo w sprawie Towarzystwa Patriotycznego a Sąd Sejmowy w raportach wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza do Mikołaja  I  (w latach 1826–1829).

dr hab.  Henryk Głębocki,  Instytut Historii  Uniwersytetu Jagiellońskiego –  Spiski koronacyjne (?)  z roku 1829

prof. Irina Rużycka, Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk – Stosunek elit Cesarstwa Rosyjskiego do Królestwa Polskiego w obliczu powstania listopadowego

11:15-11:40 – Przerwa

11:40-13:40 - Panel II: Konteksty polityczne, religijne i ideologiczne ugody polsko-rosyjskiej 1815-1830

Prowadzenie: prof. Jekatierina Bołtunowa  - Wyższa Szkoła Ekonomii

prof. Anna Barańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Sprawy polskie i rosyjskie w obradach Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych (1814-1830). 

dr Piotr Głuszkowski, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego – „Nigdy Polacy nie będą prawdziwymi braćmi ani wiernymi sojusznikami...”. Poglądy elit rosyjskich na ugodę z Polakami.

dr Mariusz Kulik, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk - Postawy i nastroje oficerów i żołnierzy garnizonu warszawskiego w latach 1815-1830.

prof.  Maciej Janowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk - Legitymizacja władzy w monarchii konstytucyjnej - Królestwo Polskie 1815-1830 na tle europejskim

13:40-14:30 – Przerwa obiadowa

14:30-16:50 –  Panel III: Konteksty kulturalne, naukowe i literackie eksperymentu polsko-rosyjskiej monarchii konstytucyjnej 1815-1830

Prowadzenie:  prof. Hieronim Grala, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Jekatierina Bołtunowa  - Wyższa Szkoła Ekonomii - Petersburg – Warszawa – Petersburg: podróż Mikołaja I do Królestwa Polskiego w 1829 r. 

dr Mikołaj Getka-Kenig,  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego  –  Splendor a legitymacja władzy  w konstytucyjnym Królestwie Polskim  - przykład uroczystości koronacyjnych Mikołaja I w 1829 r.

dr Natalia Fiłatowa  – Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk –  O próbie zbliżenia rosyjsko-polskiego w ujęciu historiograficznym.

dr hab. Elżbieta Kiślak, prof. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Obraz koronacji oraz dylematy etyczne uczestników Spisku koronacyjnego w „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

prof. Jan Kieniewicz, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego – Drogi ominięcia pułapki kompromisu:  Teodora Parnickiego wizja Polski i Rosji.

16:50-17:00 – zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy!

Data: 24 maja (piątek) 2019, godz. 9:00-17:00
Miejsce: sala konferencyjna Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Biała Willa, ul. Dobra 72
Język konferencji:
polski i rosyjski (tłumaczenie symultaniczne)
RSVP:
ze względów technicznych prosimy o potwierdzenie udziału kolakowska@cprdip.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.