Russia and Ukraine: Challenges for International Law and Politics

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienie we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN i Centrum Europejskim UW zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. Russia and Ukraine: Challenges for International Law and Politics. W obradach udział wzięli politolodzy i prawnicy z Rosji, Ukrainy i innych europejskich państw. 

W pięć lat po aneksji Krymu relacji rosyjsko-ukraińskie wciąż są bardzo niestabilne co implikuje wiele problemów na arenie międzynarodowej. Zaogniona sytuacja na wschodzie Ukrainy i incydenty na Morzu Azowskim czynią konflikt rosyjsko-ukraińskim jednym z najważniejszych wyzwań dla międzynarodowej polityki i prawa międzynarodowego. Pierwszy panel konferencji poświęcony był analizie obecnej sytuacji z punktu widzenia właśnie prawa międzynarodowego. Eksperci starali się przedstawić możliwe scenariusze wyjścia z impasu. W drugiej sesji przeanalizowane zostały możliwości jakie mają międzynarodowe instytucje aby pomóc w stabilizacji sytuacji na miejscu. Ostatni panel został poświęcony perspektywie politycznej. możliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego scenariusze zostały zweryfikowane z puntu widzenia interesów poszczególnych graczy. 

Inspiracją do dyskusji była książka The Case of Crimea's Annexation under International Law, wydana przez CPRDiP i Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

10:00-10:10        Opening:

 • Ernest Wyciszkiewicz (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)
 • Bogdan Góralczyk (Centre of Europe of Warsaw University)
 • Władysław Czapliński (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

10:10-11:40        Session 1: Crimea and Donbas under legal scrutiny - where are we and where can we go from here?

Moderator: Łukasz Adamski (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)

 • Dagmar Richter (Saarland University, Saarbrücken) U.N. Resolutions and Declarations Relating to the Donbas Region
 • Władysław Czapliński (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw) – Emerging and Unrecognized Entities in International Law
 • Nikolay Marin (South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad) – How to regulate the situation of Crimea (from the point of view of international law), probable and less probable scenarios, taking into account the jurisdiction of adequate international courts and tribunals
 • Hennadiy Maksak (Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, Kyiv) – Political and legal peculiarities of the current situation in Crimea and Donbas, likely and unlikely scenarios of developments between Russia and Ukraine

11:40-12:00        coffee break

12:00-13:30        Session 2: Norm-makers, norm-setters, norm-enforcers? Real and imagined capabilities of international institutions

Moderator: Agnieszka Bieńczyk-Missala (Warsaw University)

 • Salvatore Zappalà (University of Catania) – What can be done in the case of the Ukrainian-Russian conflict on the UN level?
 • Jochen von Bernstorff (Tübingen Law Faculty) – The erosion of the prohibition of the use of force in international law: From Crimea to Yemen
 • Andrzej Szeptycki (Warsaw University)The future of Ukraine-Russia relations from the perspective of EU actors

13:30-14:15        lunch

14:15-15:45        Session 3: A political reality check – who is ready, willing and able to do what, when and under what conditions?

Having in mind possible legal solutions as given during the proceeding, which of them are or can be politically feasible under what conditions now or in the future given different domestic contexts and foreign policy agendas of each stakeholder (Russia, Ukraine, Poland, NATO, EU).

Moderator: Ernest Wyciszkiewicz (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)

 • Andrey Zagorskiy (Primakov Institute of Word Economy and International Relations (IMEMO) of the Russian Academy of Sciences, Moscow)
 • Olena Snihyr (Diplomatic Academy of Ukraine at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Kyiv)
 • Łukasz Kulesa (Polish Institute of International Affairs, Warsaw)

15:45-16:00        Final remarks

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych