Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia corocznie organizuje konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. W tym roku mamy jednak do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Pandemia koronawirusa jeżeli nie uniemożliwiła, to poważnie utrudniła przeprowadzenie spotkań młodzieży z Polski i Rosji. Dlatego Centrum ogłasza konkurs na zdalną wymianę młodzieży z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji.

Mamy nadzieję, że będzie to wstęp do pełnowymiarowej wymiany w najbliższej przyszłości, możliwość poznania się zdalnego, nim to nastąpi w „realu”. Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

SZCZEGÓŁY:

Kto może złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia?

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju.

Na czym ma polegać realizowany projekt?

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież  realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Jakie proponujemy tematy wymiany zdalnej w 2020?

 1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści;
 2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi;
 3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie;
 4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu;
 5. Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?
 6. Temat dowolny,  zaproponowany przez wnioskodawcę.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

 1. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym wynagrodzenie koordynatora przedsięwzięcia;
 2. koszt podróży;
 3. koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 4. koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 5. koszt tłumaczenia;
 6. koszt druku i publikacji. udokumentowania przebiegu i rezultatów przedsięwzięcia;
 7. biletów wstępu do instytucji kultury;
 8. transportu lokalnego;
 9. wynagrodzenie księgowego;
 10. koszt materiałów biurowych;
 11. koszt usług pocztowych;
 12. koszt usług kserograficznych;

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Kto decyduje o wyborze?

Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa do 31 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2020 r.

UWAGA! Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego tutaj: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/, a następnie wygenerowane dokumenty PDF należy przesłać na adres Centrum.

Kontakt

Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, smigielski@cprdip.pl

Wzory dokumentów:

Ogłoszenie o konkursie PRWM 2020 zdalnie

Regulamin konkursu PRWM 2020 zdalnie

Wzór informacji dotyczącej osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia PRWM 2020 zdalnie

Wzór oświadczenia ws. zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór sprawozdania_z_realizacji przedsięwzięcia

Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia

Pobierz ulotkę: Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more