II edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny w roku akademickim 2013/2014. 

Laureatami stypendiów zostało aż pięciu badaczy z różnych ośrodków naukowych w Rosji: Kaliningrad, Petersburg, Moskwa, Woroneż, Nowosybirsk. Badacze reprezentują pięć różnych dyscyplin naukowych: historię, socjologię, politologię, muzykologię i historię idei.

Stypendia umożliwiły im prowadzenie badań w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. 5 laureatów zostało wyłonionych z 42 nadesłanych wniosków. 24 z nich spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 

Lista 5 stypendystów:

  • Dr Jekatrina Tumanik z Instytutu Historii Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, przeprowadziła w roku akademickim 2013/2014 badania nad tematem: „Polacy na Syberii w XIX – początek XX wieku.: słownik biograficzny, charakterystyki, baza danych, bibliografia i źródła”

Katarzyna Tumanik należy bezsprzecznie do wyróżniających się badaczy stosunków rosyjsko-polskich na Syberii. (…) Jej wyjątkowa pracowitość oraz sumienność stanowią gwarancję, iż przyznane jej stypendium trafi w dobre ręce, a nie zostanie zmarnowane, lecz wykorzystane w sposób maksymalny. (z opinii prof. Wiktorii Śliwowskiej, IH PAN).

  • Dr Jelena Kuczerjawaja z kaliningradzkiej filii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu  Humanistycznego, przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad wpływem wizerunku organizacji pozarządowych na jakość i skuteczność współpracy polsko-rosyjskiej.

Pani Elena Kucheryavaya, będąca od wielu lat zaangażowana w rozwój współpracy polsko-rosyjskiej oraz w działalność organizacji pozarządowych w Polsce i w Rosji, znakomicie orientuje się w tematyce swoich badań. Jej doświadczenie w pracy naukowej i koordynowaniu projektów międzynarodowych potwierdzają wysokie kwalifikacje, odpowiedzialność, zdolność do prowadzenia badań naukowych i zarządzania projektami. Pani Elena Kucheryavaya znacznie przyczyniła się do rozwoju swojej dziedziny badań. (z opinii prof. Hanny Palaski, IFiS PAN).

  • Dr Oleg Michalew z Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 kontynuował badania nad kluczowymi problemami w stosunkach z Rosją w poglądach polskich partii politycznych w latach 1989-2011.

Jego badania naukowe dotyczące polskich partii politycznych i naszego systemu partyjnego są bardzo zaawansowane. Ich wyniki były publikowane w wydawnictwach naukowych w Rosji oraz w czasopismach naukowych w Polsce. Dr O. Mikhalev szczególną uwagę w swoich badaniach naukowych koncentruje na  analizie programów polskich partii politycznych odnoszących się do realizacji z Federacją Rosyjską. Jest to problematyka niezmiernie rzadko poruszana w badaniach naukowych. (z opinii prof. Andrzeja Stelmacha, UAM).

  • Irina Utienkowa-Szałapak z Petersburskiego Konserwatorium Państwowego im. N.A. Rimskiego-Korsakowa przeprowadziła badania w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 nad tematem „Spuścizna Oskara Kolberga w historii słowiańskiej etnomuzykologii”

Przygotowany przez Panią Utienkową-Szałapak projekt ukierunkowany jest na maksymalnie pełne odtworzenie polskiego wkładu w rozwój muzycznej etnografii II połowy XIX w., a także popularyzację osiągnięć Oskara Kolberga w nauce rosyjskiej; będzie pomocny w integracji osiągnieć naukowców z Rosji i Polski, umożliwi pokazanie wspólnych dróg rozwoju myśli naukowej dwóch państw, usunie „białe plamy” uniemożliwiające nam poznanie wczesnego okresu słowiańskiej etnomuzykologii. (z opinii prof. Ziwara Gusejnowa, Petersburskie Konserwatorium Państwowe).

  • Dr Natalia Puminowa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad tematem „Obraz głupiego Rusina i mądrego Łacinnika w utworach polemicznych (koniec XVI – początek XVII wieku)”

Prowadzone przez Panią Puminową od siedmiu lat badania koncentrują się wokół problematyki historii filozofii Europy Wschodniej w XVI-XVII wieku. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze dotyczą kwestii historii polemiki międzywyznaniowej na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Państwa Moskiewskiego w XVI i XVII w. Pani Natalia Puminowa jest utalentowanym i niezwykle sumiennym badaczem, potrafiącym precyzyjnie określać cele prowadzonych przez siebie badań oraz systematycznie je realizować. (z opinii prof. Olega Marczenki, RGGU).

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych