XI  konkurs prac studenckich i doktoranckich  „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, razem z Instytutem Polskim w Petersburgu, Instytutem Historii RAN w Petersburgu, Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz czasopismem "New Eastern Europe" serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Aktualna Nauka" im. Olega Kena.

TEMATY PRAC:

 • Związek Sowiecki, Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej okresu międzywojennego
 • Związek Sowiecki i Polska (Rosja i Polska) w XX wieku: główne problemy wzajemnych relacji
 • Procesy historyczne przez pryzmat kultury Związku Sowieckiego (Rosji), Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku

UCZESTNICY:

 • studenci, doktoranci, młodzi badacze z Polski, Rosji i innych krajów prowadzący badania w dziedzinie najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, w ramach programów studiów uniwersyteckich / doktoranckich albo we własnym zakresie.

WYMOGI

 • temat pracy powinien dotyczyć jednego z trzech konkursowych problemów badawczych
 • objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 40 000 znaków ze spacjami)
 • język pracy – polski, rosyjski lub angielski
 • forma pracy – dowolna (artykuł naukowy, esej, itp. z wyłączeniem prac przeglądowych i publikacji dokumentów). Przyjmowane będą także fragmenty i rozdziały prac dyplomowych lub doktoranckich (nie przekraczające wskazanych objętości)
 • praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: olegken@mail.ru nie później niż do 31 października 2018
 • praca nie może być wcześniej publikowana w żadnej formie (również elektronicznej). W przypadku otrzymania nagrody praca zostanie opublikowana w tomie zawierającym nagrodzone prace konkursowe. Kolejne publikacje są możliwe pod warunkiem umieszczenia adnotacji o miejscu pierwotnej publikacji
 • w pracy konkursowej a) muszą być wyraźnie zaznaczone fragmenty będące cytatami, b) muszą zostać zamieszczone przypisy dokładnie określające źródła cytatów i wykorzystaną literaturę (drukowaną i elektroniczną)
 • dodatkowym atutem pracy będzie odzwierciedlenie znajomości prac naukowych Olega Kena, jego publikacji źródłowych oraz rozwinięcie jego idei naukowych (lub polemika z nimi)

NAGRODY

 • Miejsca I-III: nagroda pieniężna, pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu w Petersburgu podczas ceremonii wręczenia nagród, możliwość udziału w szkole letniej organizowanej przez CPRDiP, publikacja artykułu w specjalnym tomie pokonkursowym
 • Cztery wyróżnienia: publikacja artykułu w specjalnym tomie pokonkursowym
 • Nagroda specjalna przygotowana we współpracy ze “Światowym Klubem Petersburżan”

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 31 października 2018 r.

KONTAKT:
Wiera Dmitrijewna Ken: olegken@mail.ru 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem TUTAJ.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.