Wiedza o Katyniu zdaje się być w Polsce powszechna, jednak niewielu osobom udało się dotrzeć do miejsc pochówku ofiar. Mając świadomość, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd do Rosji, chcemy poprzez projekt „Katyń Pro Memoria” przybliżyć to miejsce w sposób jak najbardziej pełny. Za pomocą interaktywnego portalu każdy z użytkowników będzie mógł na własne oczy zobaczyć Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu i poczuć atmosferę tego miejsca.

Często w wyobraźni Polaków te miejsca postrzegane są jako leżące gdzieś daleko w Rosji czy na Ukrainie. Barierą nie do pokonania staje się odległość licząca tysiące kilometrów i wymogi wizowe, ale także niepewność, co tam zastaną. Tymczasem Katyń, tak ważny dla polskiej i rosyjskiej historii symbol, to konkretne miejsce na ziemi. Spacer po jego ścieżkach porusza odwiedzającego w sposób zupełnie odmienny niż książka czy film. 

Pierwszą część projektu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia stanowi publikacja „Katyń. Przewodnik szlakiem Zbrodni, który opisuje historię i geografię mordu na polskich jeńcach w Kozielsku, przewiezionych do Gniezdowa, rozstrzelanych i spoczywających w Lesie Katyńskim, gdzie dzisiaj mieści się Polski Cmentarz Wojenny. Naszym celem jest zaoferowanie czytelnikom opracowania łączącego podstawowe informacje historyczne z praktycznymi poradami dotyczącymi poruszania się w terenie i specyfiki lokalnej. 

Drugim elementem projektu jest portal internetowy „Katyń Pro Memoria”, rodzaj wirtualnego spaceru po nekropoliach katyńskich. W 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej prezentujemy wersję rozbudowaną o filmy z kolejnych nekropolii. Zbrodnia Katyńska to bowiem nie tylko Katyń, ale także Bykownia, Charków, Miednoje, być może Kuropaty, a także inne miejsca pochówków, których niestety wciąż nie znamy. Katyń nie jest zamkniętą historią, ale otwartym zapisem walki z totalitarnym systemem o prawdę i szacunek dla jednostki, walki, która jeszcze się nie zakończyła.

Portal ”Katyń Pro Memoria” oparty jest na trójstopniowej narracji, która pozwala poczuć atmosferę miejsca, zanurzyć się w symboliczny katyński las i spacerując po nim jeszcze raz na nowo odkryć wydarzenia i miejsca znane z tragicznych kart polskiej historii.

Podążając w głąb symbolicznego lasu, odkrywamy „Głosy” Ofiar, bliskich, świadków ekshumacji, dokumenty. Czytają je wybitni aktorzy, m.in. Jan Englert, Piotr Fronczewski, Andrzej Chyra, Katarzyna Herman czy Maja Komorowska. Bardziej dociekliwi mogą wyjść poza symboliczną przestrzeń i zobaczyć jak cmentarze wyglądają w rzeczywistości. W dzisiejszej sytuacji jest to tym bardziej cenne ponieważ obecnie odwiedzenie któregokolwiek z cmentarzy katyńskich jest praktycznie niemożliwe.

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie został ostrzelany. Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni znajduje się na terytorium objętym do niedawna działaniami wojennymi. Z kolei wyjazd do Rosji jest dziś jeszcze trudniejszy niż wcześniej, a istnienie Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Miednoje jest podważane przez część rosyjskich polityków i działaczy, którzy zaapelowali o ich zamknięcie.

Katyń to także świadectwo mechaniki kłamstwa. Szereg działań i sprawdzonych schematów, które utrwalały przez lata kłamstwo katyńskie powtarza i dziś władza rosyjska. Nierozliczone zbrodnie sowieckie wracają dziś w Ukrainie. Dlatego wciąż potrzebujemy Katynia: prawdy o Zbrodni i pamięci o Ofiarach (zobacz portal).

Trzeci element projektu to akcja społeczna „Zapal światło pamięci”. Celem portalu jest upamiętnienie ofiar poległych w Katyniu. Chcemy przywrócić jednostkowy wymiar Zbrodni i każdego wymienić z imienia i nazwiska. W ramach akcji na portalu została uruchomiona aplikacja umożliwiająca zapalenie wirtualnego znicza. Jego symboliczne zapalenie pozwoli użytkownikom nie tylko oddać cześć ofiarom, ale także poznać ich historie. Naszym celem jest zapalenie jak największej liczby wirtualnych zniczy dla wszystkich 4415 pochowanych w Katyniu w 80. rocznicę Zbrodni w 2020 roku.

#KatynProMemoria #zapalswiatlopamieci

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych