Program stypendialny Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na rok akademicki 2020/2021

Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych. Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. O ich przyznaniu decyduje komisja ekspertów, która ocenia wartość naukową projektu, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, a także znaczenie proponowanego programu badań dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Stypendia przyznaje się na realizację badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Na jaki okres przyznawane są stypendia?

Stypendia będą przyznawane na okres stypendialny obejmujący co najmniej jeden miesiąc, jeden lub dwa semestry w roku akademickim 2020/2021.

Kto może ubiegać się o stypendium?

a) pracownik naukowy będący obywatelem Federacji Rosyjskiej lub pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
b) osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich.

Jak często przyznawane są stypendia?

Stypendia będą przyznawane raz w roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 17 stycznia 2020 r. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku należy równolegle przekazać w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: stypendia@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2020/2021”.

Jaka może być wysokość stypendium?

W zależności od długości stypendium (nie mniej niż jeden miesiąc, lub jeden/dwa semestry) od 3880 zł nawet do 8000 zł na miesiąc. 

***

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać na adres Centrum: ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do siedziby Centrum) oraz o przesłanie skanu na adres: stypendia@cprdip.pl

Regulamin konkursu stypendialnego: 

Niezbędne dokumenty w języku polskim:

Niezbędne dokumenty w języku rosyjskim:

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more