V Otwarty konkurs w liczbach:

 • Na „V Otwarty Konkurs” wpłynęło 60 wniosków - z tego 1 po terminie.
 • Wnioskodawcy ubiegali się w nich o dofinansowanie w łącznej wysokości 1 835 782  zł.
 • Z powodów błędów formalnych pozostawiono bez rozpoznania 4 wnioski, a 1 wnioskodawca wycofał się z konkursu sam.
 • Pozostałe 54 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r.  rekomendowała do dofinansowania 23 przedsięwzięcia na łączną kwotę 304 000 zł.

Rekomendowane podmioty do dofinansowania:

 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO Bystrzyca Kłodzka - projekt edukacyjny "Młodzież wobec historii"
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Koło Geologów - wyjazd studyjny nad Bajkał - badania budowy geologicznej jeziora
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo - interdyscyplinarny projekt "Polsko-Rosyjski Dialog Kultur"
 4. Legnickie Centrum Kultury - wystawa rysunków i malarstwa satyrycznego ze zbiorów Galerii Satyrykon w Sankt Petersburgu
 5. Fundacja Joachima Lelewela - debata publiczna "Kaliningradzka Polonia - most między Polską a Rosją"
 6. Fundacja „Kultura Nie Boli” - blok rosyjski w ramach Big Book Festival - spotkanie z Borisem Akuninem i Dmitrijem Bykowem
 7. Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac Teatralny” - forum polskich i rosyjskich młodych twórców teatru "Kulturalne Mosty"
 8. Fundacja Rozwoju Regionalnego „Bielik” - serwis internetowy dot. miejsc pochówku żołnierzy sowieckich "Pamięć i Prawda"
 9. Instytut Promocji Nauki i Edukacji - projekt "Toruń poznaje Rosję" - stworzenie filmu o rosyjskich śladach w Toruniu i publiczne czytanie reportaży o Rosji
 10. Henryk Hollender - przygotowanie materiałów do publikacji o polskich bibliotekach w czasopiśmie "Otkrytyj Dostup"
 11. Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej - "W stronę dialogu" - seminarium i wykłady na temat rosyjskiej myśli społeczno-politycznej
 12. Miejska Biblioteka im. M. Dąbrowskiej w Słupsku - projekt kulinarny "Smaki Rosji"
 13. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych w Poznaniu - cykl debat i wykładów "Nowa Narracja"
 14. Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka - badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosji
 15. Marcin „Rene” Wawrzkiewicz - "Design Special Poland - Russia" - seria wydarzeń poświęconych projektowaniu graficznemu
 16. Gmina Trąbki Wielkie - Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich - "Młodzież przełamuje stereotypy - tydzień z kulturą, tradycją i językiem rosyjskim"
 17. Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji - Visegrad School of Political Studies Meets Russia – “Empowering Civil Society”
 18. Fundacja Wspieram - III Polsko-Rosyjskie Forum Koprodukcji
 19. Fundacja HumanDOC - "Polacy oczami Rosjan, Rosjanie oczami Polaków" - polsko-rosyjska selekcja konkursu fotograficznego
 20. Słupski Ośrodek Kultury - "Słowiańskie bratnie" - cykl spotkań na temat Rosji i warsztaty street art'u
 21. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA - cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan oraz więźniów niemieckich obozów jenieckich w 75. rocznicę utworzenia Frontstalagu 307
 22. Fundacja Pogodna Szkoła - konferencja „Święty Andrzej Apostoł  - łącznik religii i kultury Polaków i Rosjan w naszej wspólnej historii i sztuce.”
 23. Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza - spotkanie z poezją rosyjską podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego – Czas Poetów 2016

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych