VI Otwarty konkurs w liczbach:

 • Na „VI Otwarty Konkurs” wpłynęły 62 wnioski - z tego 2 po terminie.
 • Wnioskodawcy ubiegali się w nich o dofinansowanie w łącznej wysokości  1 684 872,00  zł.
 • Z powodów błędów formalnych pozostawiono bez rozpoznania 2 wnioski
 • Pozostałe 56 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r.  rekomendowała do dofinansowania 25 projektów na łączną kwotę 315 750,00 zł. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora CPRDiP.

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 1. Fundacja Joachima Lelewela – Projekt edukacyjny „Upamiętnienie obrony Kresów Wschodnich przed Sowietami we wrześniu 1939”
 2. Stowarzyszenie gmin  „Polskie zamki gotyckie” - Gra turystyczna  „Na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski i obwodu Kaliningradzkiego”
 3. Instytut Tolerancji Łódź  - Konferencja „Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej”
 4. Kama Kuik – „Kreska, plama, kolor i pióro” - warsztaty i konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzieży polonijnej
 5. Fundacja Pieśniarze - Festiwal pieśni Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Strzelińcem”
 6. Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo -  „Dialog i Porozumienie Kultur w Lisewie”  
 7. Przedszkole Miejskie Nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku - Polsko-rosyjski przedszkolny klub tańca
 8. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych - Cykl debat i wykładów „Nowa narracja – edycja II”
 9. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupsku - Warsztaty rosyjskiego teatru lalkowego
 10. Stowarzyszenie OrthNet  - „Światłości cicha - całonocne czuwanie S. Rachmaninowa”
 11. Fundacja Nośna – „Artist Talk” - otwarte spotkanie z rosyjskim artystą Dawidem Ter Oganianem (współczesne sztuki wizualne)
 12. Fundacja Kultura Nie Boli – „Big Book Festival”
 13. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie – „Panorama Rosji”
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn - Konferencja naukowa „25 lat polsko-rosyjskiego traktatu przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy – próba bilansu ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich”
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS - Matrioszkę malujemy, tańczymy, śpiewamy – rosyjską duszę mamy (integrujące zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie)
 16. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów w Rosji „Wisła”
 17. Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód – Oddział Wielkopolski   - Sesja naukowo-dyskusyjna „Współczesna recepcja rewolucji 1917 roku”
 18. Instytut Studiów Politycznych PAN – „Ochrona kultury mniejszości językowych /etnicznych” (warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych  z Kaukazu Północnego i pracowników naukowych zajmujących się tymi kwestiami w Polsce)
 19. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – „Oni. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”  (wystawa i debata)
 20. Uniwersytet Warszawski – Biblioteka Uniwersytecka – „Polskie i rosyjskie dziedzictwo kulturowe w zbiorach bibliotecznych cz.2”
 21. Stowarzyszenie TŁOKA - Cykl wydarzeń upamiętniających męczeństwo Polaków skazywanych przez Niemców na śmierć za pomoc zbiegłym z obozów niemieckich żołnierzom Armii Czerwonej
 22. Stowarzyszenie F jak wszyscy – „Moskiewskie CHOR EXPO i jego muzyczne efekty”
 23. Fundacja Wspólna Europa – „Dziennikarstwo w czasach dezinformacji. Jak pisać o Polsce w Rosji i Rosji w Polsce”
 24. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - PO-Rozmawiajmy. Seminarium dla nauczycieli z Polski i Rosji
 25. Fundacja Ari Ari - Wędrowna wystawa „Muzealia rosyjskie”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych