IX Otwarty Konkurs w liczbach!

  • Na konkurs wpłynęły łącznie 52 wnioski, z czego dwa zostały odrzucone z przyczyn formalnych - jeden wpłynął po terminie, a drugi  nie został wypełniony za pomocą generatora.
  • Spośród 50 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa . zdecydowała o dofinansowaniu 24 projektów na łączną kwotę 404 400,00 PLN.
  • Z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, spowodowanej wirusem COVID-19, zwłaszcza brak możliwości podróżowania z / do Rosji, zrealizowanych zostało w sumie 18 projektów. Wnioskodawcy, którzy z wymienionych wyżej przyczyn obiektywnych nie mogli zrealizować swoich przedsięwzięć w 2020 roku, wyjątkowo będą mieli możliwość wykorzystania przyznanego dofinasowania w 2021 roku bez ponownego udziału w procedurze konkursowej, jeśli tylko pozwolą na to okoliczności.

W 2020 r. z dofinansowania skorzystały następujące podmioty:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Piśmiennictwo mazurskich staroobrzędowców (wystawa w Muzeum w Wojnowie) – 12 500,- PLN

2. Fundacja Joachima Lelewela - Upamiętnienie obrony Kresów Wschodnich przed Sowietami w 1939 r. Rozwój strony internetowej – 8 400,- PLN

3. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów Wisła w Rosji – 35 000,- PLN

4. Instytut Studiów politycznych PAN - Konferencja naukowa „II wojna światowa w pamięci zbiorowej i polityce państw byłego bloku wschodniego”  - 10 000,- PLN

5. Miasto Łódź - XV Liceum Ogólnokształcące - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla uczniów – 8 000,- PLN

6. Fundacja ARI ARI - Spacery lokalne. Historie polsko-rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej – 30 000,- PLN

7. Fundacja Rozwoju Regionalnego  BIELIK - Upamiętnienie żołnierzy radzieckich poległych na terenie Polski – rozszerzenie informacji o cmentarzach radzieckich na stronie pamiec1945.pl – IV edycja – 20 000,- PLN

8. Stowarzyszenie Animacji Kultury Folkowisko - Spotkania Artystyczne - Rozstaje 2020 – 13 000, - PLN

9. Fundacja Muzyka Cerkiewna - 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.  W ramach imprez towarzyszących prezentacja rosyjskiej sakralnej muzyki chóralnej (koncerty w Warszawie i Białymstoku) – 35 000,- PLN

10. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA - Festiwal Bajki Rosyjskiej – 5 850,- PLN

11. Maria Wiernikowska - Development filmu dokumentalnego – 25 000,- PLN

12. Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało” - Polsko-rosyjskie laboratorium reżyserskie „Sąsiedzi” – 16 000,- PLN

13. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - Panel dyskusyjny podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy – 12 000,- PLN

14. Stowarzyszenie „Parafiada” - Pamięć dla przyszłości – konferencja młodych historyków w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – 20 000,- PLN

15. Stowarzyszenie „Za wolną Rosję” -Wystawa plenerowa rosyjskiego rysunku satyrycznego oraz karykatury o treści społeczno-politycznej – 35 000,- PLN

16. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL - Sympozjum dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego jako obcego – 6 050,- PLN

17. Olga Morozowa (Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej „RUSOFIL”) - Festiwal Polskiej Rosyjskiej Animacji Filmowej w Łodzi – 8 500,- PLN

18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Iwan Bunin w Polsce. Panel dyskusyjny i wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej – 13 000,- PLN

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych