VIII Otwarty Konkurs w liczbach!

 • Na konkurs wpłynęło łącznie 68 wniosków, z czego 3 po terminie. Dwa kolejne wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych;
 • Spośród 63 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa . zdecydowała o dofinansowaniu 25 projektów;
 • Łączna kwota dofinansowań wyniosła 350 030,00 PLN.

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 1. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi - Koncert zespołu „Short Paris” oraz program edukacyjny nt. Rosjan współtworzących przedwojenną i współczesną Łódź w ramach Festiwalu Czterech Kultur
 2. Instytut Studiów Politycznych PAN - Polski cmentarz w Bujnaksku – badania pilotażowe
 3. Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej – Żywa ulica w Kaliningradzie. Akcja uliczna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
 4. Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” - Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej w ramach rozwijania sieci współpracy pomiędzy instytucjami i społeczeństwami  woj. pomorskiego i warmińsko – mazurskiego a obwodem kaliningradzkim .
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wakacyjny uniwersytet.  Rosyjscy staroobrzędowcy na Mazurach
 6. Stowarzyszenie Parafiada im.  Św. Józefa Kalasancjusza  - Portrety Katyńskie 2.20 - kampania społeczna
 7. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (Oddział Wielkopolski) - Sesja naukowo-edukacyjna: Tatarstan wczoraj i dziś Na UAM w Poznaniu
 8. Uniwersytet Warszawski – Biblioteka Uniwersytecka - Badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Państwowym Archiwum Historycznym – cd. kwerendy
 9. Fundacja ARI ARI - Projekt edukacyjny „Dworce, fabryki, uzdrowiska. Historie polsko-rosyjskie”
 10. Stowarzyszenie Teatralne CHOREA - Udział Teatru AKHE (St. Petersburg)  w festiwalu Retrospektywy w Łodzi
 11. Fundacja Muzyka Cerkiewna - Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej
 12. Stowarzyszenie Zakłady Pracy Twórczej – Festiwal Teatralny Scena Wolności w Słupsku
 13. Muzeum Pamięci Sybiru - Przeprowadzenie kwerendy i pozyskanie kopii materiałów dot. polskiej obecności na Syberii (Tomsk)
 14. Kultura Nie Boli - Cykl literackich słuchowisk live , prezentujących wybitnych pisarzy rosyjskich
 15. Fundacja Sztuk Krytycznych - Taśmy i dźwięki – spotkanie artystów z Polski i Rosji
 16. Paulina Balandyk - Seminarium dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego
 17. Uniwersytet Warszawski – Chór UW - Prezentacja Chóru Akademickiego UW na festiwalu w St. Petersburgu  oraz w Moskwie
 18. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych - Kampania informacyjna skierowana do polskich NGO’s  „Jak współpracować z rosyjskim III sektorem?”
 19. Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało” - Kontakt – Lubimovka. Polsko-rosyjska wymiana dramaturgów Lubimovka-Kontakt w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt 2019
 20. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów w Rosji „Wisła” - Moskwa
 21. Marta Koreniecka - Trójstronne Forum Młodzieży Polska-Rosja-Niemcy
 22. Instytut Studiów Wschodnich - Panel dyskusyjny „Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna” w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy
 23. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA - Młodzieżowe Międzynarodowe Forum na Rzecz Dialogu i Porozumienia
 24. Fundacja Rozwoju Regionalnego  BIELIK  - Upamiętnienie żołnierzy radzieckich poległych na terenie Polski – rozszerzenie informacji o cmentarzach radzieckich na stronie pamiec1945.pl – III edycja
 25. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wystawa rysunków A. Orłowskiego wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych