VII Otwarty Konkurs w liczbach

 • Na konkurs wpłynęło łącznie 78 wniosków z czego 14  pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych;
 • Spośród 64 wniosków skierowanych do rozpatrzenia Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. zdecydowała o dofinansowaniu 23 projektów;
 • Łączna kwota dofinansowania wyniosła 327 270,00 PLN. 

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 1. Miasto Łódź – XV LO – VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 2. Stowarzyszenie „Babska Rzeczpospolita Klwów” – Jedzie pociąg z daleka, czyli podróże z muzyką i kulinariami po Polsce i Rosji
 3. Instytut Badań Literackich PAN – Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej”
 4. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA – Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dotyczących Polek i Rosjanek 
 5. Stowarzyszenie Mosty Europy – Reżim totalitarny w Polsce i w Rosji – publikacja materiałów pokonferencyjnych 
 6. Fundacja Wspieram – Festiwal Polskich Filmów w Rosji „Wisła” 
 7. Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało” – Kontakt – Lubimovka. Prezentacja najnowszej dramaturgii rosyjskiej na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt 2018 
 8. Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK – Upamiętnienie żołnierzy radzieckich poległych na terenie Polski – rozszerzenie informacji o cmentarzach radzieckich na stronie pamiec1945.pl 
 9. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych Poznań – „Nowa Narracja” – dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO 
 10. Spółdzielnia Socjalna Odblask – Opowiedz mi o sobie. Przegląd kina międzykulturowego – edycja II ROSJA
 11. Polska Fundacja Artystów Scenicznych Plac Teatralny – Grotowski – od szamanizmu do teatru
 12. Fundacja Wspólna Europa – Rosyjskie społeczeństwo obywatelskie piórem dziennikarzy 
 13. Europejskie Centrum Solidarności – Festiwal Filmowy „All About Freedom” w Obwodzie Kaliningradzkim 
 14. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) – Polsko-rosyjskie sympozjum doktoranckie oraz wykłady otwarte „New Challenges in Studies on Politics” 
 15. Joanna Kwiatkowska – Development filmu dokumentalnego „Polacy w Rosji”
 16. Fundacja Nośna – New Urban Reality 2.0 – grupowa wystawa rosyjskiego street artu
 17. Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej – cykl konferencji i debat polsko-rosyjsko-litewskich
 18. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego – Podróże z antropologią: Rosja 
 19. Aleksandra Daniluk – Projekt naukowy „Polska i Rosja oczami młodego pokolenia”
 20. Svetlana Agoshkova-Grala – 200-lecia urodzin Iwana Turgieniewa – ukazanie związków pisarza z polską kulturą i jej przedstawicielami poprzez rekonstrukcję i analizę kontekstu „Turgieniew i Polska” 
 21. Fundacja WOT – Rozliczenia z przeszłością komunistyczną we współczesnej Rosji – wystawa plenerowa i wydarzenia towarzyszące 
 22. Fundacja Pogodna Szkoła – Wieczór z podróżnikiem i bardem
 23. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach – Geocaching historyczny wokół obozu jenieckiego żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej w Łukowie k/Czerska

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.