Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza kolejną edycję Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. W tym roku wprowadzamy jednak dość istotną zmianę, bowiem proponujemy Państwu dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania konkursowe:

- X Otwarty Konkurs

- Otwarty Konkurs Zdalnie

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu, chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie narzucamy, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.

Na X Otwarty Konkurs prosimy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas -  realizowane będą w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.-  słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności)

Z kolei Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.

Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w X Otwartym Konkursie i Otwartym Konkursie Zdalnie.

UWAGA! Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, tj.:  

  1. harmonogram realizacji przedsięwzięcia
  2. uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640)
  4. oświadczenie w sprawie wniosku
  5. informacja o przedsięwzięciu

sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl.

Uwaga!

Ponieważ zarówno wniosek dotyczący X Otwartego Konkursu, jak i Otwartego Konkursu Zdalnie wypełnia się za pomocą tego samego generatora, ważne jest, by na pierwszej stronie wypełnianego w generatorze wniosku w punkcie I.0. Rodzaj wniosku wybrać właściwe postępowanie konkursowe, tj. X Otwarty Konkurs albo Otwarty Konkurs Zdalnie.

Wnioski dotyczące projektów z zakresu Otwartego Konkursu Zdalnie, które zostaną zgłoszone w ramach X Otwartego Konkursu  nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. I odwrotnie.

Wnioski można składać do 12 marca 2021 r.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne.

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek?

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 1-5 Regulaminu Otwartego Konkursu i Otwartego Konkursu Zdalnie,  sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl/. Wygenerowany dokument w formacie PDF należy następnie wydrukować i przesłać na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Biuro Badań i Projektów, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

Wniosek może zostać złożony także w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Taki dokument powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: cprdip@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „ X Otwarty Konkurs” lub „Otwarty Konkurs Zdalnie”. Po złożeniu wniosku w formie dokumentu elektronicznego informację o tym fakcie przekazuje się na adres poczty elektronicznej: cprdip@cprdip.pl

UWAGA

Ponieważ zarówno wniosek dotyczący X Otwartego Konkursu, jak i Otwartego Konkursu Zdalnie wypełnia się za pomocą tego samego generatora, ważne jest, by na pierwszej stronie wypełnianego w generatorze wniosku w punkcie I.0. Rodzaj wniosku wybrać właściwe postępowanie konkursowe, tj. X Otwarty Konkurs albo Otwarty Konkurs Zdalnie. Wnioski dotyczące projektów z zakresu Otwartego Konkursu Zdalnie, które zostaną zgłoszone w ramach X Otwartego Konkursu  nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. I odwrotnie.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 12 marca 2021 roku. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na dwa miesiące po zakończeniu naboru wniosków. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum.

Kto decyduje o wyborze?

Po zakończeniu naboru wnioski są poddawane ocenie formalnej. Te, które spełnią wymagane kryteria  zostają skierowane do oceny pięcioosobowej Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum. Na posiedzeniu Komisji każdy z jej członków przedstawia swoją opinię na temat każdego wniosku, po czym w drodze dyskusji Komisja przyjmuje uchwały, w których proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmowę udzielenia dofinansowania. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. Może być to np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową (w tym roku jest to 18,30 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp. Za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

W przypadku X Otwartego Konkursu środki finansowe z dotacji celowej Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia, a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie – zgodnie z Regulaminem Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie księgowego i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych.

W przypadku Otwartego Konkursu Zdalnie z dotacji celowej Centrum  sfinansowane mogą być natomiast wydatki związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do realizacji przedsięwzięcia w czasie rzeczywistym (np. zoom), koszty stworzenia lub rozbudowania strony internetowej oraz zamieszczonych na niej materiałów, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.

Koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne, oraz inne koszty pokrywane ze środków finansowych z dotacji celowej Centrum nie mogą stanowić więcej niż 10% całości kwoty tej dotacji. 90% dotacji Centrum musi zostać przeznaczone na koszty merytoryczne.

Uwaga!

Ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), podmiot otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych jest zobowiązany do zapewnienia tej dostępności w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na ten cel mogą być sfinansowane z dotacji celowej Centrum.

Jak jest wypłacana dotacja?

Termin przekazania środków finansowych z dotacji celowej Centrum określa umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wnioskodawca deklaruje we wniosku formę dofinansowania (jednorazowo albo w transzach). 

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października danego roku.  W wyjątkowych wypadkach Dyrektor CPRDiP może wyrazić zgodę na przesunięcie tego terminu, ale nie dłużej niż do 15 listopada 2021 r.

Nie dotujemy: 

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, jak również projekty wydawnicze i wymiana młodzieży.

Wzory dokumentów

Ogłoszenie o X Otwartym Konkursie

Ogloszenie o X Otwartym Konkursie Zdalnie

Regulamin X Otwartego Konkursu

Regulamin Otwartego Konkursu Zdalnie

Wzór wniosku o udzielenie dofinansowanie 2021

Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 2021

Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia 2021

Wzór informacji dotyczącej osiągnieęcia zysku z przedsięwzięcia 2021

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Małgorzata Szniak, + 48 22 295 00 40; + 48 602 769 222, otwartykonkurs@cprdip.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych