X Otwarty Konkurs / Otwarty Konkurs Zdalnie w liczbach!

  • W 2021 roku na X Otwarty Konkurs wpłynęło łącznie 45 wniosków, z czego sześć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Spośród 39 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa zdecydowała o dofinansowaniu 18 projektów.
  • W 2021 roku, głównie ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią covid-19 uniemożliwiające realizację niektórych projektów stacjonarnych,  po raz pierwszy ogłosiliśmy drugą ścieżkę konkursową - Otwarty Konkurs na Dofinansowanie Zdalnych Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. Na konkurs wpłynęło 27 wniosków, z czego 3 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Spośród 24 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa zdecydowała o dofinansowaniu 9 projektów, z czego finalnie zrealizowano 8. 
  • Dodatkowo zrealizowany został jeden z projektów dofinansowanych w roku 2020, który wobec braku możliwości jego przeprowadzenia z powodu pandemii, uzyskał zgodę na realizację w roku 2021.
  • Łączna kwota dofinansowania projektów w ramach X Otwartego Konkursu wyniosła 323 400,00 PLN, a w ramach Otwartego Konkursu Zdalnie 99 500,00 PLN.

 

Dofinansowanie w X Otwartym Konkursie uzyskały następujące podmioty:

1.  Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów Wisła w Rosji - 30 000,00 PLN

2. Towarzystwo Miłośników Braniewa - Kultura pogranicza – bez granic - 9 000,00 PLN

3. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - Konferencja naukowa  „Między wyobrażeniem o wolności a adaptacją. Emigracja kaukaska w Europie” - 9 000,00 PLN

4. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza - Katyń 2021 - 2. ogólnopolska konferencja młodych historyków - 15 000,00 PLN

5. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód / Opolski Oddział Wojewódzki - 6. Sputnik nad Opolem / imprezy towarzyszące - 10 000,00 PLN

6. Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo - Ekologiczne „Mężenin” - Kolej Warszawsko - Petersburska - dziedzictwo architektoniczne - 16 000,00 PLN

7. Kulturalny Punkt Zapalny  - Stiepan Pisachow - nietuzinkowy autor bajek dla dzieci
- 10 000,00 PLN

8. Dariusz Klechowski - Historia polskiej książki na Syberii. Badania archiwalne księgozbiorów z II połowy XIX i początku XX wieku oraz próba oceny ich kulturotwórczej i integrującej roli wśród wielonarodowościowej społeczności syberyjskiej - 20 000,00 PLN

9. Fundacja "Kultura nie boli" - "Benia Krzyk. Sceny z życia" - spektakl na podstawie "Opowiadań odeskich" Izaaka Babla. Wydarzenie specjalne międzynarodowego festiwalu Big Book Festival 2021 - 20 000,00 PLN

10. Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - Spowiedź chuligana - salon z poezją Sergiusza Jesienina w tłumaczeniu Bronisława Maja - 15 000,00 PLN

11. Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję" - Wystawa plenerowa poświęcona kobietom-liderkom w Rosji  - 20 000,00 PLN

12. Instytut im Jerzego Grotowskiego - Teatr społeczny – nowe drogi. Dialog praktyków z Polski i Rosji - 30 000,00 PLN

13. Olga Morozowa - Festiwal Animacji Filmowej „Dialogi”  - 12 000,00 PLN

14. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL - II Sympozjum dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego jako obcego - 4 400,00 PLN

15. Fundacja Sztuki Pianistycznej imienia Henryka Neuhausa - Wydarzenie kulturalne "Henryk Neuhaus - przywracanie pamięci" - 10 000,00 PLN

16. Stowarzyszenie im. Bronisława Piłsudskiego - Współpraca muzealna w zakresie dokumentowania dorobku naukowego Bronisława Piłsudskiego - 20 000,00 PLN

17. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" - Prezentacja rosyjskiej sakralnej muzyki chóralnej w ramach w ramach 40.edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” – 35 000,00 PLN

18. Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Tłoka" - II Festiwal Kultury i Bajki Rosyjskiej – 8 000, 00 PLN

19. Fundacja Sztuk Krytycznych - Projekt laboratorium „Fabryka działań - spotkanie artystów Rosji i Polski” -  30 000,00 PLN 

Dofinansowanie w Otwartym Konkursie Zdanie uzyskały następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” - Interaktywny Szlak zamków gotyckich - multimedialna mapa państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą w wersji PL, RU, ENG, DE
- 8 000,00 PLN

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku - „Poznajmy się z Rosją online” -  3 500, 00 PLN

3. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Tłumaczenie stron internetowych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i prowadzonego przez fundację programu Centrum Pro Bono - 8 000,00 PLN

4. Fundacja Spark Academy  - “Świeże spojrzenie: Twój świat w naszym obiektywie”: zaprojektowanie, stworzenie marki i utrzymanie interaktywnej, wielojęzycznej strony internetowej (PL, RU, EN, DE), stanowiącej cyfrowy zbiór wiedzy promujący odpowiedzialną turystykę - 18 000, 00 PLN

5. Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik –  Upamiętnienie żołnierzy radzieckich poległych na terenie Polski - 18 000,00 PLN

6. Fundacja Akcja Animacja - Projekt edukacyjno-filmowy "Film animowany - wspólny język" - 18 000,00 PLN

7. Fundacja Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza - Organizacja konferencji "Polsko-Rosyjska Konferencja Prawników im. Aleksandra Lednickiego"
- 9 000,00PLN

8. Fundacja Ekogazeta - Rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie obu narodów poprzez Ekogazetę - 9 000,00 PLN

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych