Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie narzucamy natomiast, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane.

Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w Konkursie.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Adresatami konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Kto decyduje o wyborze?

Po zakończeniu naboru wnioski są poddawane ocenie formalnej. Te, które spełnią wymagane kryteria, zostają skierowane do oceny pięcioosobowej Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum. Na posiedzeniu Komisji każdy z jej członków przedstawia swoją opinię na temat każdego wniosku, po czym w drodze dyskusji Komisja przyjmuje uchwały, w których proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość, bądź odmowę udzielenia dofinansowania. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.  Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. To może być np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową (w tym roku jest to 13,70 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy realizacji projektu. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do realizacji projektu itp. Za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie – zgodnie z Regulaminem Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne,  koszty promocji itp. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: http://otwartykonkurs.cprdip.pl/, a następnie wygenerowany dokument wydrukować w formacie PDF i przesłać na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Biuro Badań i Projektów, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. Kopię wniosku (zeskanowana wersja wniosku dostarczonego pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi podpisami i pieczątkami) z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: otwartykonkurs@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „VII Otwarty Konkurs”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 1,5 MB.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 9 marca 2017 roku. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum.

Jak jest wypłacana dotacja?

Termin przekazania środków finansowych z dotacji celowej Centrum określa umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wnioskodawca deklaruje we wniosku formę dofinansowania (jednorazowo albo w transzach). W przypadku wyboru formy dofinansowania w transzach,  II transza przekazana będzie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia złożonego przez wnioskodawcę zapotrzebowania, pod warunkiem wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków I transzy kwoty dofinansowania.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października danego roku.

Nie dotujemy: 

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, jak również projekty wydawnicze i wymiana młodzieży.

Pobierz niezbędne dokumenty:

Regulamin VII Otwartego Konkursu.pdf

Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania w VII Otwartym Konkursie.pdf

Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w VII Otwartym Konkursie.pdf

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej