W pilotażowej edycji konkursu w 2012 r. udzielono dotacji 17 wnioskodawcom na łączną kwotę 888 000 złotych.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, uruchomiło 25 stycznia 2012 r. pilotażowy konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Uczestnicy projektu

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012 w liczbach:

 • wpłynęło ogółem 75 wniosków, z których wymogi formalne spełniło 65 (cztery dotarły po terminie składania wniosków, a sześć nie spełniło kryteriów formalnych).
 • łącznie aplikowano o środki w wysokości około 5 milionów złotych, a wszystkie zgłoszone projekty obejmowały wymianę blisko 2000 uczestników z Polski i Rosji.
 • Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie 20 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 030 000 złotych.
 • ostatecznie dofinansowano 18 wnioskodawców na łączną sumę 900 000 złotych (poszczególnym wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości od 12 000 do 75 000 złotych). 

Podpisano umowy z 17 podmiotami (jeden zrezygnował z powodu wycofania się rosyjskiego partnera). Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły szkoły i stowarzyszenia – po 6 podmiotów, następnie uczelnie wyższe – 4 podmioty oraz 1 fundacja. Geograficznie położenie partnerów rosyjskich przedstawia się następująco: Obwód Kaliningradzki: 5 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław) – 5 partnerów, Petersburg – 4 partnerów, Karelia – 1 partner, Kraj Krasnojarski – 1 partner, Obwód Archangielski – 1 partner. Realizacja wszystkich projektów nagrodzonych w Konkursie pozwoliła na wymianę 572 dzieci i młodzieży z opiekunami. 

 • Wszystkie projekty wymiany zostały zrealizowane w przewidzianym terminie. 

Tematy przewodnie w 2012 r.: 

 • Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan
 • Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci
 • Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej
 • Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice
 • Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie i ich rosyjskich partnerów):

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Moskiewski Uniwersytet im. S. Witte, Włodzimierski Instytut Biznesu,Moskiewski Instytut Energetyczny     
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce/ Średnia Szkoła Ogólnokształcąca w Donskoje              
 • Uniwersytet Wrocławski/ Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie             
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu/ Zespół Szkół nr 1441 w Moskwie
 • Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży/ Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu 
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im R. Schumana w Myszkowie/ Szkoła nr 594 w Petersburgu      
 • Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie/ Rosyjski Związek Młodzieży            
 • Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” w Olsztynie / Technikum Artystyczno-Przemysłowe w Kaliningradzie   
 • VI LO im. S. Czarnieckiego w Szczecinie/Szkoła nr 216 w Petersburgu   
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu/ Szkoła Korpusu Kadetów w Smoleńsku              
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca/ Krasnojarska Regionalna Organizacja Młodzieżowa
 • Projekt Tarnów/ Administracja Miasta Kotłas, Polonia Kotłasu, Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Kotłasie            
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie/ Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Petersburgu, Państwowy Uniwersytet Komunikacyjny w Petersburgu 
 • Zespół Szkół w Opalenicy/ Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie  
 • Fundacja Instytut Artes Liberales”/ Centrum Badań Społeczno-Politycznych „Russkaja Bałtika”, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie
 • Stowarzyszenie Teatralna Chata/ Studio Teatralne M-art. Teatr Dożdiej            

Dodatkowo w grudniu 2012 r. w Warszawie odbyły się trzydniowe  Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży, w których wzięło  blisko 100 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów), dla których przygotowano specjalny program obejmujący m.in.  szereg gier i zabaw integracyjnych oraz miejską grę uliczną na terenie Warszawy. Koordynatorzy projektów zrealizowanych w ramach Konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” spotkali się na specjalnym zebraniu z pracownikami CPRDiP celem przedyskutowania założeń samego konkursu, jak i problemów związanych z praktyczną realizacją wymiany młodzieży.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych