Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 w liczbach

 • Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 r. wpłynęło 56 wniosków, w których wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 965 260,68 zł, co daje średnią kwotę  70 808 zł.
 • Najwyższą wnioskowaną kwotą było 212 734 zł, a najniższą 22 177,20 zł.
 • Przewidywały one wymianę  1733 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami
 • Siedem wniosków nie przeszło oceny formalnej, a z 49 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową postanowiono dofinansować 18 na łączną kwotę: 993 642,28 zł.
 • Najwięcej wniosków napłynęło z tradycyjnie z województwa warmińsko-mazurskiego – 9, tuż za nim było mazowieckie z 7 wnioskami i Wielkopolska z 6, po 5 wniosków otrzymaliśmy z województw śląskiego i dolnośląskiego, po 4 z kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, po trzy z małopolskiego i podlaskiego, po dwa z lubuskiego i opolskiego, a po jednym wniosku z województw: łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego

Ranking tematów:

 1. Największą popularnością cieszył się temat „Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji” – wybrało go aż 30 wnioskodawców
 2. Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzny – 8 wniosków;
 3. Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem – 7 wniosków;
 4. Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie – 6 wniosków;  
 5. Zawody przyszłości – człowiek vs. robot? – 3 wnioski i
 6. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach – 1 wniosek

Rosyjscy partnerzy:

 • Tradycyjnie najwięcej, bo 16 partnerów pochodzi z obwodu kaliningradzkiego, na drugim miejscy również tradycyjnie sytuuje się Petersburg i obwód leningradzki – 15 podmiotów, na trzecim miejscu znajduje się Moskwa i obwód moskiewski – 8 podmiotów. Po 2 partnerów pochodzi z Irkucka i Jarosławia, a po jednym podmiocie z takich miast jak: Krasnodar, Jekaterinburg, Biełgorod, Niżny Nowgorod, Wielkijij Nowgorod, Ufa, Tiumeń, Tomsk, Omsk, Samara i Rostów nad Donem

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

 1. Stowarzyszenie IKE – 50 000
 2. Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie - 34 350
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  Beskidy - 70 000
 4. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka” -  70 000
 5. UKS „Okej” w Lublinie – 53 895,38
 6. Powiat Grodziski - Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 57 000
 7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - 80 000
 8. Miasto Wejherowo – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 40 000
 9. Miasto Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. P. Szembeka – 22 177,20
 10. UKS „Talent” Olsztyn - Miasto Olsztyn - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków – 54 000
 11. Gmina Rozdrażew – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie  – 67 700
 12. Miasto Poznań – Szkoła Podstawowa nr 10 im.  A. Fiedlera w Poznaniu – 60 000
 13. Gmina Młynary – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Młynarach – 28 958
 14.  Miasto Poznań – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – 60 000
 15. Piastun - Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 64 000
 16. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do Celu” – 71 000
 17. Gmina Psary – Szkoła Podstawowa im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach –  54 561,70
 18. Stowarzyszenie Youth Human Impact – 56 000

 Znajdziecie nas również na Facebeook'u:

 https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych