IX edycja Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży

Na konkurs wpłynęło 39 wniosków. Wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 2 458 485,86 zł, co daje średnią kwotę 63 038 zł. Najwyższą wnioskowaną kwotą było 195 566 zł, a najniższą 20 520 zł. Przewidywały one wymianę 1572 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami.

Spośród zaproponowanych przez Centrum tematów największą popularnością cieszył się temat „Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość Ziemi” – wybrało go 13 wnioskodawców. W dalszej kolejności wnioskodawcy wybierali tematy: „Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu” – 12 wniosków; „»Przestać czytać książki to przestać myśleć«. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści” – 6 wniosków; „Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji” – 5 wniosków i 3 wnioskodawcy chcieli realizować temat „»Granice mojego języka są granicą mojego świata« – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie”.

Najwięcej wniosków napłynęło z województwa wielkopolskiego – 8, następne jest Pomorze – 6, Warmia i Mazury – 5, po 4 wnioski dostaliśmy z województw kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego, 3 wnioski pochodzą z Mazowsza, po dwa z województw opolskiego i lubelskiego oraz po jednym z dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego. Z kolei jeżeli chodzi o rosyjskich partnerów, to tradycyjnie dominują trzy obszary: najbliższy nam obwód kaliningradzki – 14 partnerów, Petersburg – 8, Moskwa i obwód moskiewski – 7, po dwóch partnerów reprezentują Archangielsk i Niżny Nowogród, a stawkę uzupełniają Czita, Jarosław, Omsk, Orzeł, Iżewsk i Briańsk. Jeden wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, a z 38 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową, na jej posiedzeniu w dniu 8 kwietnia zarekomendowano do dofinansowania 30 projektów. Ostatecznie, na mocy rozstrzygnięć Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia postanowiono dofinansować 21 przedsięwzięć na łączną kwotę: 1 199 342,14 zł.

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

1. Wyższa Szkoła Gospodarki – 88 000 zł

2. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 65 000 zł

3. Miasto Gdańsk – Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących – 63 000 zł

4. Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie – 37 830 zł

5. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do Celu” – 75 000 zł

6. Miasto Wejherowo – SP nr 11 w Wejherowie – 36 000 zł

7. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 56 474 zł

8. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum

Kształcenia „Uniwerek” Grażyna Obara – 72 000 zł

9. Miasto Gdańsk – II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku – 31 498 zł

10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Lisewie – 36 470 zł

11. Powiat Grodziski – LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim – 55 000 zł

12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży – 63 000 zł

13. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych – 68 000 zł

14. Miasto Poznań – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Poznaniu – 63 000 zł

15. Stowarzyszenie „Pro Patria et Familia” – 56 000 zł

16. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w  Rozdrażewie – 69 964 zł

17. Powiat Grodziski – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego – 55 000 zł

18. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego

Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka” – 75 000 zł

19. Gmina Latowicz – 35 106,14 zł

20. Powiat Bialski – 58 000 zł

21. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie – 40 000 zł.

Z uwagi na stan pandemii i zamknięcie granic, realizacja przedsięwzięć, którym przyznano dofinansowanie, w  2020 roku okazała się być niemożliwa do urzeczywistnienia. Dyrektor CPRDiP zaproponował wnioskodawcom możliwość przeniesienia realizacji zwycięskich konkursowych projektów na 2021 rok. Gotowość przeprowadzenia swych przedsięwzięć w 2021 roku wyraziło 20 z 21 wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych