Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 - w liczbach:

 • Na konkurs wpłynęło ogółem 95 wniosków – z tego 3 wpłynęły po terminie.
 • Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał weryfikacji 92 wniosków pod względem wymogów formalnych.
 • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 7 169 317,64 zł (średnio zatem 77 927,35 zł na jeden projekt)
 • Zakładali wymianę 2518 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Uczestnicy projektu

Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 15 wniosków. Pozostałe 77 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu 7 kwietnia 2014 r. na rekomendowała do dofinansowania 32 przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 673 248,64 złotych (w wysokości od 31 347,50 do 70 000 złotych). 

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania 6 wnioskodawcom na łączną sumę 306 347,50 złotych, co pozwoliło zrealizować projekty przewidujące udział w wymianie 194 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów).

 • Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się ostatecznie dofinansować łącznie 21 projektów na łączną kwotę 1 148 853,40 złotych.
 • Pozwoliło to na uczestnictwo w wymianie 299 młodych Polaków wraz z 66 opiekunami oraz 297 młodych Rosjan wraz z 60 opiekunami (razem 722 osoby).

Tematy przewodnie w 2014 r.: 

 • „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;
 • „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;
 • „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;
 • „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;
 • „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”;
 • „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów i ich rosyjskich partnerów):

 • Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie / Liceum Dierżawińskie w Pietrozawodzku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy / Technikum Rolnicze w Miczurinskoje
 • Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław / Sankt Petersburski Uniwersytet Państwowy
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku / Szkoła nr 1 w Swietłogorsku
 • Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Psarach / Szkoła-internat dla dzieci niewidomych i niedowidzących nr 1 im. Grota w Petersburgu
 • Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku / Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie
 • Gmina Bartoszyce / Szkoła Średnia nr 2 w Kaliningradzie i Szkoła w Pieriesławskoje
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu / Korpus Kadecki im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
 • Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie / Państwowa Zawodowa Szkoła Średnia w Swietłym
 • Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie / Kaliningradzka Społeczna Regionalna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Artbiuro 39”
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Terenowy w Słupsku / Młodzieżowy Teatr Panowa w Archangielsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejscа Ruda Śląska / Krasnojarska Pozarządowa Regionalna Organizacja Młodzieżowa INTERRA
 • Powiat Bełchatowski / Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Kaliningradzie
 • Piastun – Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Opole / Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży„Inicjatywa”w Ełku / Szkoła Przyszłości w Bolszom Isakowie
 • Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach / Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla osób niewidomych nr 1 w Moskwie
 • Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej / Technikum Technologiczne w Ka- liningradzie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Instytut im. Surikowa w Moskwie
 • Miasto Gorlice / Artystyczna Szkoła dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy w Brzuśniku / Gimnazjum nr 2 w Nowosybirsku
 • Uniwersytet Wrocławski / Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.