Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017 w liczbach:

 • na konkurs wpłynęły 52 wnioski
 • wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 3 582 642,38 zł. Minimalna wnioskowana dotacja to 21 008 zł, a maksymalna - 129 100 zł.
 • średni udział dofinansowania Centrum w budżetach wszystkich projektów wyniósł 73,66%
 • wnioski zakładają udział w wymianie 812 Polaków i 791 Rosjan

Ranking tematów:

 1. Taniec - międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami! - 20
 2. Miasto i wieś. Jakie możliwości, inspiracje, źródła satysfakcji i spełnienia dostarczają nam oba modele życia w XXI wieku - 10
 3. Innowacyjny świat -jak nowoczesne technologie zmieniają życie młodych ludzi - 9
 4. Spotkali się Polak, Rosjanin, Niemiec... . Poczucie humoru w Polsce i Rosji. Z czego śmieją się Polacy i Rosjanie - 7
 5. Młodość nie wierzy starości”– jak wykorzystać międzypokoleniowe różnice z korzyścią dla dzieci, rodziców i dziadków - 4
 6. Polskie i rosyjskie ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Na ile upamiętnianie i rozliczanie przeszłości są niezbędne dla przyszłości - 1

Położenie geograficzne:

Najwięcej wniosków otrzymaliśmy z województwa warmińsko-mazurskiego - 10, następnie z wielkopolskiego - 7, po 5 z Małopolski i Pomorza, po 4 z Mazowsza i Dolnego Śląska, po 3 otrzymaliśmy z województw kujawsko-pomorskiego, opolskiego i podlaskiego, 2 wnioski dotarły z województwa świętokrzyskiego, a po jednym wniosku z województwa: zachodniopomorskiego, lubelskiego i lubuskiego.

Ddofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 • Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
 • Gmina Miejska Strzelno-Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie         
 • Piastun Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Opolu
 • Powiat Garwoliński - Zespół Szkół im. Piłsudskiego w Garwolinie                
 • Gmina Rozdrażew - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
 • Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej  
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie    
 • Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku
 • Gmina Kolbudy 
 • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek"
 • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych   
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku
 • Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach "Bliżej Dziecka"            
 • Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie      
 • Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" w Białymstoku
 • Fundacja im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa         
 • Miasto Warszawa - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. P. Szembeka w Warszawie
 • Miasto Poznań - Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Powiat Wrocławski - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce
 • Stowarzyszenie IKE (Miłakowo)

Znajdziecie nas również na Facebeook'u: https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.